Με τη θέσπιση ενιαίου συστήματος προσλήψεων, απαντά η κυβέρνηση και ο υπουργός εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, στην αναφορά του βουλευτή ΚΙΝΑΛ Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ για την υποστελέχωση του Εφετείου Θράκης και των δικαστικών υπηρεσιών Κομοτηνής.

Από την απάντηση του υπουργού, προκύπτει ότι στο πρόγραμμα κινητικότητας του έτους 2019 δεν συμπεριλαμβάνονταν θέσεις για δικαστικές υπηρεσίες, ενώ τόσο από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία όσο και από τη σημερινή, υπήρξαν μεν δύο υπουργικές αποφάσεις για την κατανομή υπαλλήλων ΤΕ και ΔΕ στα δικαστήρια της χώρας, που εντούτοις προφανώς δεν περιελάμβαναν τελικά τις σε τραγικό βαθμό υποστελεχωμένες  υπηρεσίες των δικαστηρίων της Κομοτηνής.
Δείτε τα υπομνήματα του συλλόγου δικαστικών υπαλλήλων Ροδόπης και του Εφετείου Θράκης τα οποία έχουν επιδώσει στους βουλευτές του νομού Ροδόπης, και την απάντηση του υπουργού στην αναφορά του Ιλχάν Αχμέτ.

 

“Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 415/28-11-2019 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχμέτ, σχετικά τη στελέχωση του Εφετείου Θράκης (με έδρα την Κομοτηνή), και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, αρχικά σας γνωρίζουμε ότι όταν διαπιστώνεται αρμοδίως έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση κλπ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών σε προσωπικό, είναι εφικτή η στελέχωσή τους με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (άρ. 12 και 13 του ν. 4440/2016), τηρουμένων των διαδικασιών και προϋποθέσεων που ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει: «Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.»

Για το έτος 2019, το Υπουργείο μας με την με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /334/οικ. 13157/27.3.2019 (ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7) εγκύκλιο κάλεσε τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 να αποστείλουν αιτήματα πλήρωσης κενών θέσεων με μετάταξη ή κάλυψης αναγκών με απόσπαση μέσω του ΕΣΚ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, για φορείς Υπουργείων τα σχετικά αιτήματα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) αρμοδίως με υπογραφή Υπουργού και αφού

εξετάσθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει αναρτήθηκαν οι θέσεις στην ειδική εφαρμογή.
Ειδικότερα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποβλήθηκε αρμοδίως σχετικό αίτημα για κάλυψη σαράντα επτά (47) κενών θέσεων με μετάταξη, πλην όμως σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται θέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες.
Επιπροσθέτως, στην περίπτωση κάλυψης των αναγκών με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, σας ενημερώνουμε τα εξής :

Η σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών ξεχωριστής Γενικής Γραμματείας με αρμοδιότητα το σύνολο των ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα (ΠΔ 84/2019), αποδεικνύει την πρόθεση της κυβέρνησης να αναπτύξει και να συστηματοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για το σύνολο των φορέων του δημοσίου. Σε μία οργανωτική δομή περικλείεται για πρώτη φορά η συνεκτική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα και στα δύο επίπεδα διακυβέρνησης, τόσο της δημόσιας διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε επιπέδου διακυβέρνησης.
Η αποφυγή της αποσπασματικής προσέγγισης κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα αποτέλεσε αντικείμενο των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως η ψήφιση του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής και έγκρισης του ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων, κάθε είδους τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών επιδιώκεται η βελτίωση του συστήματος της κινητικότητας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι μια συνολική αντιμετώπιση των χρόνιων δυσλειτουργιών και η δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης με την ουσιαστική σύνδεση των συστημάτων κινητικότητας και προσλήψεων, με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων δράσης των φορέων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Σημειώνεται δε ότι τόσο για την έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού όσο και για την συμμετοχή στην κινητικότητα, οι φορείς οφείλουν να έχουν υπαχθεί στο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου εντάσσεται το σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό των προσλήψεων αλλά και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διοίκησης στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε για πρώτη φορά ηλεκτρονική εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Προσλήψεων με στόχο, μεταξύ

άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης των αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου, η οποία ενεργοποιήθηκε στις 14-11-2019.
Για το έτος 2020, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2-12-2019 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών με αναλυτικές οδηγίες για την λειτουργία της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, οι φορείς αποστέλλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα αιτήματά τους για προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία. Τα αιτήματα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία σχετικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των κενών θέσεων, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, καθώς και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την προτεινόμενη πρόσληψη του προσωπικού βάσει του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού προσλήψεων. Στη συνέχεια, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, αφού τα Υπουργεία αξιολογήσουν τα υποβληθέντα αιτήματα, υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το τελικό αίτημα. Κατόπιν, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών αφού επεξεργάζεται τον συνολικό προγραμματισμό των προσλήψεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ -τηρώντας τον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση- θα προωθήσει προς έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, τα αντίστοιχα αιτήματα για πρόσληψη.

Η έκδοση μιας συγκεντρωτικής και ομαδοποιημένης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33 θα δώσει τη δυνατότητα για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης για το σύνολο των φορέων.
Συνεπώς στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω μπορεί να υποβληθεί και σχετικό αίτημα από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον έτος έχουν εκδοθεί δύο (2) αποφάσεις κατανομής της πρώην Υπουργού Ανασυγκρότησης και του νυν Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ένατου του ν. 4057/2012, και συγκεκριμένα :
Α) Η υπ’αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 46 / 10434 /01-4-2019 σχετικά με την κατανομή σαράντα δύο
(42) τακτικών δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Γραμματέων, στα δικαστήρια της χώρας, και
Β) Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./91/οικ. 34167 / 30-9-2019 σχετικά με την κατανομή εκατόν είκοσι τριών (123) τακτικών δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Γραμματέων, στα δικαστήρια της χώρας.
Η κατανομή του ανωτέρω τακτικού προσωπικού ανά Δικαστήριο είναι αρμοδιότητα του οικείου Υπουργείου.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προς το οποίο επίσης απευθύνεται η ανωτέρω Ερώτηση.

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος”.