Το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. μια εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί τον θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

Όπως εξηγεί η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, κ. Μαίρη Κοσμίδου, κατά την Α΄ φάση εφαρμογής του θεσμού, στη Ροδόπη θα δοθεί η ευκαιρία σε 28 κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν πρόγραμμα «Μαθητείας», στις ειδικότητες:

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», μετά και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ, λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Επιπέδου 5» του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ως «Μαθητεία» ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε «Συμφωνητικό Μαθητείας» µε τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η «Μαθητεία» υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:

 • ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση στο επάγγελμα, και εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
 • αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των εργοδοτών στην εκπαίδευση των μαθητευομένων.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», θα πραγματοποιηθούν:

 • «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα. Γίνονται στο χώρο του Ε.Κ., μία μέρα την εβδομάδα για 7 ώρες.
 • «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια:

 1. είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006.
 2. βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 3. δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας», ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), ήτοι 17,12€. Τα 11€ επιδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995, καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

2ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (13 θέσεις – 8 Δήμος Κομοτηνής + 5 Δήμος Αρριανών).

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (15 Θέσεις – 5 Δήμος Κομοτηνής+5 Δήμος Αρριανών + 5 ΔΕΥΑΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, ώρα 14:00.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ.

γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εκτός απασχόλησης, και φωτοαντίγραφα των:

 1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ
 • Προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ, την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 έως τις 10 π.μ..
 • Ενστάσεις θα γίνονται από την Τρίτη 7 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017.
 • Τελικός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί της Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017
 • Οι εγγραφές θα γίνουν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.