Μέχρι και τις 29 Ιουλίου έχουν δικαίωμα εγγραφής των παιδιών τους στους πιστοποιημένους Παιδικούς Σταθμούς και στο άρτιο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Κομοτηνής, οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», μέσω ΕΣΠΑ, που απαλλάσσει τους γονείς από την καταβολή τροφείων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (εξαιρούνται δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ), με οικογενειακά εισοδήματα: Μέχρι 27.000 ευρώ και δύο τέκνα, μέχρι 30.000 ευρώ και τρία τέκνα, και μέχρι 33.000 ευρώ και τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Το Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής λειτουργεί δώδεκα παιδικούς σταθμούς, από τον Σεπτέμβριο ως και τον Ιούλιο, με υπεύθυνους, έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς, με πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματα, σχολαστικότητα στη σίτιση των νηπίων και υποδειγματική διοικητική οργάνωση, στοιχεία που εξασφαλίζουν ασφαλές και ιδανικό περιβάλλον για τα παιδιά, όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Κέντρου κ. Γιάννης Γκαράνης. Η Γραμματεία του ΚΕΜΕΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων θα λειτουργεί καθημερινά έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, και στις 13, 14 και 15 Ιουλίου, έως τις 18:00, ενώ για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2531023175 και 2531072414, ή να απευθύνονται στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, στην οδό Γρ. Μαρασλή 1 (παραπλεύρως ξενοδοχείου Ανατόλια).

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ), και φιλοξενεί παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· τις απογευματινές ώρες από τον Σεπτέμβριο ως και τον Ιούνιο, και τις πρωινές ώρες κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, παρέχοντας δημιουργικά παιδαγωγικά προγράμματα με αθλητισμό, μουσική, και σειρά δράσεων, όπως αναφέρει η Πρόεδρος της ΔΚΕΠΠΑΚ κ. Νατάσσα Λιβεριάδου. Τα γραφεία της ΔΚΕΠΠΑΚ στην οδό Κούλογλου 14 (παράλληλη της Βενιζέλου, τηλ: 2531031022 και 2531083116), όπως και τα στελέχη του ΚΔΑΠ στο Μουσικό Σχολείο, καθημερινά έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου, από τις 08:00 ως τις 14:30, θα εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (www.eetaa.gr)  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12 – 29 Ιουλίου 2016, τηλ. επικ.: 25310-31022

Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Μαΐου 2016).

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

ΚΑΙ

 • Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/125/2015) και των δύο μερών.
 • Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (άγαμη μητέρα), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).

Προσοχή: Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα,

το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών), το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομιστεί, η αίτηση απορρίπτεται. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία εργασίας, ανεργίας κλπ θα αντληθούν και από τα πληροφορικά συστήματα που τηρούν οι αρμόδιοι φορείς (Υπουργείο, Εργασίας ΟΑΕΔ κλπ)

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Α) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (12/07/2016) και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

Β) Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται:

■ Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης ΚΑΙ

 • Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

Γ) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

■   Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
 • Ειδικότερα για την περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση.

Δ) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.), Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης.

 • Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος , απαιτούνται:

 • αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, η οποία έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ΚΑΙ
 • αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτούσα :

 • απολέσει την εργασίας της κατά την διάρκεια της πρόσκλησης ή
 • είχε απολέσει την εργασία της κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν είχε εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

τότε θα προσκομίσει μαζί με το Δελτίο Ανεργίας και τα απαραίτητα έγραφα που αποδεικνύουν την διακοπή της εργασίας, όπως ενδεικτικά καταγγελία σύμβασης, σύμβαση ορισμένου χρόνου κ.λπ.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).
 • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).