Τον Δεκέμβριο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Σε αυτόν για πρώτη φορά επιχειρείται να συμπεριληφθούν όλοι οι δυναμικοί κλάδοι της οικονομίας. 

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται δεκατρία θεματικά καθεστώτα:

 • Ψηφιακού-τεχνολογικού μετασχηματισμού,
 • Πράσινης μετάβασης,
 • Περιβαλλοντικής αναβάθμισης,
 • Νέου επιχειρείν – ειδικά για όσους δεν έχουν επιχειρήσει ξανά και επιθυμούν να μπουν για πρώτη φορά στο επιχειρείν και που δεν είχαν ιδιαίτερο καθεστώς ποτέ στον αναπτυξιακό νόμο,
 • Έρευνας και εφαρμοσμένης καινοτομίας,
 • Αγροδιατροφής,
 • Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
 • Εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • Επιχειρηματικής εξωστρέφειας,
 • Ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων,
 • Εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 • Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων δίνεται η δυνατότητα  να μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν επιχορηγήσεις για σχέδια που δεν αφορούν σε πρώτη εγκατάσταση ή ανάπτυξη επέκτασης, αλλά σε καινοτομία και έρευνα.

Επίσης προβλέπεται η κατάργηση πολλών βημάτων από τον έλεγχο της πληρότητας και της νομιμότητας, διότι θα χρησιμοποιούνται στο έπακρο το Οικονομικό και το Τεχνικό Επιμελητήριο, και επειδή ο έλεγχος πληρότητας θα διενεργείται πλέον αυτοματοποιημένα.

Στο μεταξύ, ήδη έχει εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις.

Αφορά στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών και της δημιουργίας πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς. Ειδικότερα:

 • Μειώνει τη γραφειοκρατία, ενοποιεί τις διατάξεις για στρατηγικές επενδύσεις, και προσθέτει πολλές νέες, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια Δικαίου για τους επενδυτές.
 • Εισάγει νέες επενδυτικές κατηγορίες και νέα κίνητρα.
 • Επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης με την ανάθεση μέρους τους σε πιστοποιημένους αξιολογητές, αλλά και παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε επένδυσης από ορκωτό ελεγκτή ή Πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα.
 • Αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία για εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (Spin Off) που ιδρύονται από ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Εισάγει τον θεσμό της Σύμβασης-Τεχνοβλαστού που θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και της εταιρείας μέσω της οποίας θα γίνεται η παραχώρηση της αξιοποίησης της εκάστοτε διανοητικής ιδιοκτησίας και γνώσης που αναπτύχθηκε στον οργανισμό.

Εξάλλου, την Παρασκευή 26/11 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που στοχεύει στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Στοχεύει στην κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, στον οικονομικό μετασχηματισμό μέσω της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης των επηρεαζόμενων περιοχών, και στην υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την αντικατάσταση του άνθρακα από βιώσιμες και ανταγωνιστικότερες μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα προβλέπει:

 • Εδαφικά σχέδια δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης, αλλά για τα νησιά του βορείου και του νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
 • Την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», που θα  εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και μεταξύ άλλων θα παρακολουθεί τα έργα που θα υλοποιούνται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης υπό τη μορφή ΣΔΙΤ, και θα παρέχει συνολική και διαρκή εξατομικευμένη υποστήριξη σε υποψηφίους φορείς επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές αυτές.
 • Τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ (Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης) με αρμοδιότητες: α) τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, β) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, γ) την επεξεργασία και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων, δ) τη διαχείριση και τον συντονισμό της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης, ε) τη σύνταξη εκθέσεων υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορών για την επίτευξη των στόχων της, στ) τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας για θέματα υλοποίησης των έργων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, “βασικός στόχος της κυβέρνησης όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων”, και τα παραπάνω τρία νομοσχέδια “στόχο έχουν να τονώσουν ακόμη περισσότερο την ήδη ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα, αξιοποιώντας τους πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία”.