Το Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του Μαρωνείας Παντελεήμονος: “Να μην περάσει άσκοπα ο νέος χρόνος”

"Να παραμείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στην Αγία Πίστη των Πατέρων μας | Η Αγία μας Εκκλησία είναι ένα πνευματικό ιατρείο".
53435344334_53b3dd639b_o

Εγκύκλιος 102η του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονος, εν όψει του νέου έτους, προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό.

“Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στὸν Ἅγιο Τριαδικό Θεό ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σὲ ἕνα νέο χρονικό ὁροθέσιο, τὸ νέο ἔτος 2024. Ἕνας χρόνος παρῆλθε, γεμάτος προσωπικά καὶ συλλογικά ἐπιτεύγματα ἀλλά καὶ λάθη καὶ ἕνας νέος ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴν ἐπίγεια πορεία μας, συνοδευόμενος ἀπό ἐλπίδες, ὄνειρα καὶ νέους στόχους.

Ὁ χρόνος, ἔτσι ὅπως τὸν ἀντιλαμβανόμαστε στὴν παροῦσα ζωή μας, εἶναι ὅπως καὶ ἐμεῖς, ὅπως καὶ ὅλο τὸ ὑλικό σύμπαν, ἔργο τοῦ Θεοῦ. Μέσα σέ αὐτόν τελεσι­ουργεῖται τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὸ προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ πραγματώνεται τὸ Μυστήριο τῆς προσωπικῆς μας σωτηρίας. Οἱ χριστιανοί ζοῦμε στὴ νέα ἐποχή ποὺ ἐγκαινίασε μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του ὁ Χριστός. Αὐτή συνιστᾶ γιὰ μᾶς μία εὐκαιρία, μία δυνατότητα νὰ ἐργαστοῦμε πνευματικά γιὰ νὰ εἴμαστε κατά τὸ δυνατόν ἔτοιμοι γιὰ νὰ ὑποδεχτοῦμε τὴν κατάληξη ὅλης αὐτῆς τῆς πορείας τοῦ χρόνου, ποὺ εἶναι ἡ φανέρωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ χρόνος λοιπόν εἶναι τὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς δίνονται, ἐργαζόμενοι κατά τὴν προτροπή τοῦ Ἀπ. Παύλου «ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί». Νὰ διαχειριστοῦμε προσεκτικά τὸν χρόνο ποὺ μᾶς παρέχεται, ξεριζώνοντας τὰ ζιζάνια τῶν παθῶν μας, διορθώνοντας τὰ λάθη μας, καλλιεργῶντας τὰ προσωπικά μας χαρίσματα καὶ συλλέγοντας πνευματικούς καρπούς. Καὶ βεβαίως, οἱ ἡμέρες, ὁ χρόνος τῆς ἐπίγειας ζωῆς δὲν εἶναι ἀπό μόνες τους πονηρές, ἀλλά χαρακτηρίζονται ἔτσι ἀπό ὅλα τὰ πονηρά ποὺ γίνονται ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας καὶ τῆς διαφθορᾶς τῶν ἀνθρώπων. Τὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦμε εἶναι γεμάτο ἀπό πειρασμούς καὶ προκλήσεις, ὁ δὲ κόσμος γύρω μας μαστίζεται ἀπό τὶς συνέπειες τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀλαζονείας, τῆς σκληροκαρδίας τῶν ἀνθρώπων.

Δὲν εἶναι λίγα αὐτά ποὺ περάσαμε κατά τὸν χρόνο ποὺ παρῆλθε, γεγονότα ποὺ μᾶς ἔθλιψαν ἤ μᾶς ἐξόργισαν καὶ ποὺ θέλουμε νὰ τὰ ἀφήσουμε πίσω μας καὶ νὰ προχωρήσουμε τὴ ζωή μας μπροστά. Δὲν εἶναι λίγα ὅμως καὶ τὰ προσωπικά μας λάθη καὶ οἱ ἁμαρτίες μας. Καὶ αὐτά δὲ σβήνονται μόνο ἀπό τὴ λήθη ποὺ φέρνει ὁ χρόνος καὶ οἱ νέες ἐμπειρίες, ἀλλά τὰ κουβαλάμε μαζί μας, πολλές φορές μάλιστα ἀποτελοῦν καὶ τὶς αἰτίες ἀπό τὶς ὁποῖες πηγάζουν καινούρια λάθη μας καὶ νέες ἁμαρτίες.

Τίποτα δὲ διορθώνεται καὶ τίποτα δὲν καλυτερεύει μὲ τρόπο αὐτόματο. Εἶτε αὐτό εἶναι τὸ ἐξωτερικό περιβάλλον, ἡ κοινωνική καὶ πολιτική ζωή, εἶτε εἶναι ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος καὶ ἡ ψυχική μας κατάσταση. Ὁ χρόνος ποὺ περνάει δὲν ἔχει ἀπό μόνος του τὴ δύναμη νὰ διορθώνει τὰ πράγματα, νὰ θεραπεύει τὶς πληγές. Αὐτό ποὺ χρειάζονται εἶναι ἀφ’ ἑνός ἡ ταπεινή γενναιότητα νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ ἀποδεχτοῦμε τὶς προσωπικές μας ἀδυναμίες, τὰ ἐλαττώματά μας, τὶς ἁμαρτίες μας, καὶ μαζί καὶ ἡ σταθερή ἀπόφαση νὰ μὴν τὰ ἐπαναλάβουμε. Καὶ ἀφ’ ἑτέρου, νὰ στηρίξουμε ὅλες τὶς ἐλπίδες μας καὶ νὰ προστρέχουμε πάντοτε στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, χωρίς τὸν ὁποῖο δὲν μποροῦμε τίποτα καλό νὰ κατορθώσουμε.

Νὰ μὴν κάνουμε ξανά τὰ ἴδια λάθη, νὰ ἐπανορθώσουμε, νὰ καλυτερεύσουμε τοὺς ἑαυτούς μας πρῶτα, καὶ μαζί μὲ μᾶς θὰ καλυτερέψει καὶ ὁ κόσμος. Ἡ ἐμπειρία τοῦ χρόνου ποὺ πέρασε νὰ γίνει μάθημα γιὰ τὸν χρόνο ποὺ ἀνοίγεται μπροστά μας.

Ἀγαπητοί μου,

Ἀς προσέξουμε νὰ μὴν περάσει ἄσκοπα ὁ νέος χρόνος. Νὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας, γιὰ τὸν καθένα μας, γιὰ τὸν εὐλογημένο αὐτό τόπο τῆς Θράκης μας, γιὰ τὴν Πατρίδα μας χρόνος εὐπρόσδεκτος, καιρός σωτηρίας. Νὰ παραμείνουμε ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι στὴν Ἁγία Πίστη τῶν Πατέρων μας. Νὰ εἴμαστε ἀδελφοί γιὰ κάθε συνάνθρωπό μας. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι ἕνα πνευματικό ἰατρεῖο ποὺ θεραπεύει τὰ ἀνθρώπινα πάθη, εἶναι καὶ ἕνα ἐργαστήριο ποὺ καλλιεργεῖ ἔντιμες, φιλότιμες καὶ καθαρές ψυχές, ἄξιες νὰ δοῦν τὸν Θεό καὶ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἁγιότητά Του. Ἀς εἶναι Αὐτή ὁ τόπος τῆς συνάντησης ὅλων μας.

Εὔχομαι ὁλοκαρδίως ὑγεία σὲ ὅλους. Ὁ νέος χρόνος τῆς χρηστότητος τοῦ  Κυρίου μας νά εἶναι εὐλογημένος, πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καί πνευματικῆς καρποφορίας, πρός δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια πάντων ἡμῶν.

Διάπυρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood