Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει «κατά παραγγελία τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο Υπουργείο Εσωτερικών»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει «κατά παραγγελία τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο Υπουργείο Εσωτερικών».
ΙΛΧΑΝ ΟΚ

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις κατά παραγγελία τοποθετήσεις Προϊσταμένων και μετακινήσεις Υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησαν οι συναρμόδιοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, κατόπιν πρωτοβουλίας της Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Υπεύθυνης του Τομέα Εσωτερικών, Ευαγγελίας Λιακούλη.

Συγκεκριμένα σε Ερώτηση–Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων την οποία υπέβαλλαν η κ. Λιακούλη, ο Γιώργιος Καμίνης και ο Αχμέτ Ιλχάν, αναδεικνύεται το γεγονός ότι πριν λίγες ημέρες εκδόθηκε Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων σε δύο Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Στα «έχοντας υπ’ όψη» της Απόφασης, αναγράφεται e-mail του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, που μάλιστα συνόδευε ως συνημμένο την Απόφαση, στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα. Το e-mail είχε σταλεί την προηγούμενη ημέρα και με αυτό ο Γενικός Γραμματέας ζητούσε από την Υπηρεσιακή Γραμματέα να τοποθετηθούν συγκεκριμένοι Προϊστάμενοι σε συγκεκριμένες θέσεις, καθώς και να μετακινηθούν συγκεκριμένοι Υπάλληλοι!

Οι Βουλευτές, αφού επισημαίνουν ότι «η Διαφάνεια και η Αξιοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις διαχρονικές αξίες για το ΠΑΣΟΚ, επί των οποίων δεν είναι νοητή η παραμικρή υποχώρηση σε ένα Κράτος Δικαίου», τονίζοyn πως η διαδικασία που εφαρμόστηκε «βρίθει σκιών για γεννά εύλογα ερωτήματα», και ζητούν από τον Υπουργό ξεκάθαρες απαντήσεις για κομβικές παραμέτρους της υπόθεσης, όπως:

 • εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την αναπλήρωση Προϊσταμένων,
 • με ποιο κριτήριο έχουν επιλεγεί οι Υπάλληλοι που κατονομάζονται στο e-mail του Γενικού Γραμματέα και εάν αυτός είχε λάβει σχετικές οδηγίες από τον Υπουργό,
 • σε ποιες διατάξεις ορίζεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας να είναι εντολέας προσωπικών ορισμών τοποθετήσεων στελεχών,
 • εάν η Απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», και εάν όχι, κατά πόσο ξεκίνησαν οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά του εκδότη της,
 • πως διασφαλίζεται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, με τέτοιες διαδικασίες,
 • πότε θα προκηρυχθούν οι θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν Αναπληρωτές Προϊστάμενοι,
 • εάν ισχύουν οι καταγγελίες πως οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων τελούν υπό διωγμό στο Υπουργείο, και εάν όχι, σε ποιες άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί ο Υπουργός για να θεραπεύσει τις δυσμενείς συνέπειες του κλίματος εργασιακού εκφοβισμού που καταγγέλλεται ότι έχει προκληθεί από την Υπηρεσιακή Γραμματέα.

Επιπλέον, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής ζητούν από τον Υπουργό να προσκομίσει στο Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης.

Ολόκληρη η ερώτηση:

“Προς Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη.                                                     

Θέμα: Κατά παραγγελία τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Την 26η Αυγούστου 2022 -σύμφωνα με ενημέρωση που περιήλθε στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα- με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55701 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων σε δύο Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στα «έχοντας υπόψη» της προμνησθείσας Απόφασης, αναγράφεται και «Το από 25.8.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Αθανασίου Μπαλέρμπα, Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, σχετικά με την ανάγκη έκδοσης της παρούσας απόφασης». Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συνόδευε ως συνημμένο την Απόφαση, στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», απ’ όπου έγινε γνωστό σε πλήθος Υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Στο συγκεκριμένο mail, το οποίο είχε σταλεί την προηγούμενη ημέρα από την έκδοση της Απόφασης το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας ζητά από την Υπηρεσιακή Γραμματέα να τοποθετηθούν συγκεκριμένοι Προϊστάμενοι σε συγκεκριμένες θέσεις «λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπαμε την Δευτέρα». Επίσης, στο mail ο Γενικός Γραμματέας ζητά από την Υπηρεσιακή Γραμματέα να μετακινηθούν κάποιοι Υπάλληλοι, αναγράφοντας συγκεκριμένα ότι «θα θέλαμε την μετακίνηση από το Ειδικό Ληξιαρχείο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της … καθώς και στην επιστροφή της … από το Ειδικό Ληξιαρχείο πίσω στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας».

Επισημαίνουμε ότι τόσο από την Απόφαση όσο και από το συνημμένο σε αυτήν mail, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την τήρηση των σχετικών διατάξεων στις συγκεκριμένες αναθέσεις καθηκόντων Προϊσταμένων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και συγκεκριμένα το άρθρο 87 «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιλαμβάνει σαφείς προβλέψεις και για τις περιπτώσεις αναπλήρωσης Προϊσταμένων. Ειδικότερα, ορίζει τα εξής:  «1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.  Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.  2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής».

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένων, είναι πράξη αναρτητέα στη «Διαύγεια» και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι δίνει αρμοδιότητα υπογραφής διοικητικών πράξεων στους τοποθετηθέντες και δημιουργεί δαπάνη (το επίδομα θέσης ευθύνης).

Περαιτέρω -σύμφωνα πάντοτε με τις καταγγελίες που μας περιήλθαν- μόλις έγινε γνωστή η Απόφαση και το συνημμένο σε αυτή mail του Γενικού Γραμματέα, που φανέρωσε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων, δημιουργήθηκε αναστάτωση μεταξύ των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών.  Όπως περιγράφεται, επικρατεί δυσμενές κλίμα αντιδράσεων, καθώς Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τα προσόντα, την προϋπηρεσία και όλες τις προϋποθέσεις για να κριθούν Προϊστάμενοι, αντιδρούν βλέποντας να τους προσπερνούν συνάδελφοί τους, που επιλέγονται με αδιαφανή τρόπο και άγνωστα κριτήρια, ουσιαστικά με μοναδικό κριτήριο επιλογής την ευνοϊκή “παραγγελία” της πολιτικής ηγεσίας προς την αρμόδια για την τοποθέτηση Υπηρεσιακή Γραμματέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Υπηρεσιακή Γραμματέας, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, σύμφωνα με όσα μας καταγγέλθηκαν, άσκησε εργασιακό εκφοβισμό σε όποιον τόλμησε να μιλήσει  για το mail που αναφερόταν ως νομιμοποιητική βάση της εκδοθείσας Απόφασης. Απέστειλε Ανακοίνωση στους Υπαλλήλους, στην οποία κάνει λόγο για «αναχρονιστικούς συνδικαλιστές», τους οποίους καλεί να απομονώσουν και να περιθωριοποιήσουν οι Υπάλληλοι.

Δεδομένου ότι η Διαφάνεια και η Αξιοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις διαχρονικές αξίες για το ΠΑΣΟΚ, επί των οποίων δεν είναι νοητή η παραμικρή υποχώρηση σε ένα Κράτος Δικαίου.

Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα «Διαύγεια» αποτελεί ριζική μεταρρυθμιστική τομή που έκανε πράξη το ΠΑΣΟΚ, ρίχνοντας φως στην καθημερινή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεδομένου ότι η καταγγελθείσα διαδικασία περί τοποθέτησης Προϊσταμένων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας βρίθει “σκιών” και γεννά σειρά ερωτημάτων.

Δεδομένου ότι ο ρόλος των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων είναι να μιλούν για τα κακώς κείμενα, να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους και να διεκδικούν αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στη λειτουργία εκάστου Φορέα, ρόλος που χρήζει σεβασμού και περιφρούρησης από κάθε φαινόμενο διαπόμπευσης και εργασιακού εκφοβισμού των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα για την αναπλήρωση Προϊσταμένων;
 2. Με ποιο κριτήριο έχουν επιλεγεί οι Υπάλληλοι που κατονομάζονται στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αναφέρεται στην Απόφαση;
 3. Έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 55701 Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένων στη «Διαύγεια»;

α) Εάν ναι, ποιος είναι ο Α.Δ.Α. (Αριθμός Δικτυακής Ανάρτησης) στη «Διαύγεια»;

β) Εάν όχι, γιατί δεν έχει δημοσιευτεί;  Έχουν εκκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες κατά του εκδότη της Απόφασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την ψηφιακή διαφάνεια στην παρ.5 του άρθρου 77 του νόμου 4727/2020;

 1. Σε ποιον αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, όταν αναγράφει στο mail «θα θέλαμε» την μετακίνηση δύο Υπαλλήλων; Είχε λάβει οδηγίες από ανώτερό του, ήτοι από τον Υπουργό Εσωτερικών, για να ζητήσει τις μετακινήσεις των συγκεκριμένων Υπαλλήλων;
 2. Πως διασφαλίζεται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, όταν εφαρμόζονται διαδικασίες τοποθέτησης Υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης της διοικητικής ιεραρχίας της Υπηρεσίας, που βρίθουν “σκιών” και γεννούν εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και την αξιοκρατία;
 3. Σε ποιες διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί Επιτελικού Κράτους και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (π.δ. 141/2017, ως ισχύει), ορίζεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας να είναι εντολέας προσωπικών ορισμών τοποθετήσεων στελεχών σε θέσεις ευθύνης;
 4. Πότε θα προκηρυχθούν προς πλήρωση οι θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν Αναπληρωτές Προϊστάμενοι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55701 Απόφαση;
 5. Ισχύουν οι καταγγελίες πως οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων τελούν υπό διωγμό στο Υπουργείο σας; Εάν όχι, σε ποιες άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε για να θεραπεύσετε τις δυσμενείς συνέπειες του κλίματος εργασιακού εκφοβισμού που καταγγέλλεται ότι έχει προκληθεί από την Υπηρεσιακή Γραμματέα;

Και παρακαλείται ο κ. Υπουργός να προσκομίσει:

 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55701 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάθεση άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων σε δύο Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, που αναφέρεται στο σκεπτικό της εν λόγω Απόφασης.
 3. Τη σχετική επιστολή – επικοινωνία της Υπηρεσιακής Γραμματέως προς τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την ανακίνηση του εν λόγω θέματος.
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50700/29.7.2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Μετακίνηση
  προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Εσωτερικών
  ».

Την υπ’  αριθ. πρωτ. 55686 /26.8.2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Μετακίνηση
και ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης προϊσταμένων Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών – τομέα Εσωτερικών
».

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood