Το Μήνυμα της Κυριακής | Το Ευαγγέλιο του Χριστού καλεί τον άνθρωπο σε επανατοποθέτηση ενώπιόν του

Ο Χριστός είναι η υποστασιοποιημένη Αλήθεια | Ο λόγος του Χριστού δεν χωράει στον κοσμικά σκεπτόμενο άνθρωπο.
ΧΡΙΣΤΟΣ 2
  • Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β´ 16-20)

Σωτηρία ἐν Χριστῷ
Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς
Ἀδελφοί, ἐπειδή ξέρουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, ἀλλά μόνον ἀπό τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, γι᾿ αὐτό καί ἐμεῖς πιστέψαμε στόν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά σωθοῦμε μέ τήν πίστη στόν Χριστό καί ὄχι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, γιατί ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου κανείς ἄνθρωπος δέν πρόκειται νά σωθεῖ. Καί ἄν στήν προσπάθειά μας νά σωθοῦμε ἀπό τόν Χριστό, βρεθήκαμε καί ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι διάκονος τῆς ἁμαρτίας; Ὄχι βέβαια. Γιατί, ἄν ὅ,τι γκρέμισα τό ξανακτίζω, τότε ἀποδεικνύομαι ὅτι διέπραξα παράβαση πού τό γκρέμισα. Γιατί μέσω τοῦ νόμου ἐγώ πέθανα γιά τόν νόμο γιά νά ζήσω μέ τόν Θεό. Ὁ παλαιός μου ἑαυτός σταυρώθηκε μαζί μέ τόν Χριστό καί ἔτσι πλέον δέν ζῶ ἐγώ, ἀλλά μέσα μου ζεῖ ὁ Χριστός. Αὐτό πού ζῶ μέσα μου τώρα, τό ζῶ μέ τήν πίστη στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ πού μέ ἀγάπησε καί παραδόθηκε γιά μένα στόν θάνατο.

  • ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ
    Τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή τοῦ Αποστόλου Παύλου καί σέ αὐτό γίνεται λόγος γιά τόν νόμο καί τήν πίστη. Τί ἦταν ὁ νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τούς ἀνθρώπους πρίν ἀπό τόν Χριστό, καί τί εἶναι ἡ πίστη τώρα πού ἦλθε ὁ Χριστός; Νόμος, στόν ὁποῖο πολύ συχνά ἀναφέρεται ὁ Παῦλος, εἶναι, κυρίως, τό πλῆθος τῶν νομικῶν καί λατρευτικῶν κανόνων, οἱ τυπικές διατάξεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως οἱ ἐξωτερικοί ἐξαγνισμοί, οἱ θυσίες, ἡ τήρηση τῶν ἀργιῶν, μέ πρώτη αὐτή τοῦ Σαββάτου. Εἶναι ἡ διδασκαλία πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό στόν ἄνθρωπο γιά νά κανονίζει τήν διαγωγή του καί νά διαμορφώνει τό ἦθος του. Δηλαδή, ἕνας ἅγιος τρόπος τοῦ Θεοῦ γιά νά φυλαχθοῦν, νά προστατευθοῦν οἱ ἄνθρωποι, καί νά προετοιμασθοῦν γιά νά δεχθοῦν τήν πίστη καί τήν χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως, ὅπως ἐπισημαίνει σέ ἄλλο κεφάλαιο τῆς πρός Γαλάτας ὁ Παῦλος, «ὁ νόμος παιδαγωγός ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δέ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπό παιδαγωγόν ἐσμεν» (Γαλ. 3,24-25).

Ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ νόμος διά Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰωάν. 1,17). Ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια ἦλθε σέ ἐμᾶς διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ νόμος παραχωρεῖ τήν θέση του στήν νέα πραγματικότητα πού ἔφερε ὁ Χριστός στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Μέ αὐτήν μᾶς προσφέρεται ἡ δυνατότητα μέσῳ τῆς πίστεως, τοῦ βαπτίσματος, τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς μετοχῆς μας στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, νά ὑπάρχουμε ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του μέ κεφαλή Ἐκεῖνον· νά γινόμαστε «Θείας κοινωνοί φύσεως»(Β΄ Πέτρ. 1,4)· νά μετέχουμε στόν Σταυρό καί στήν Ἀνάστασή Του. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὑποστασιοποιημένη Ἀλήθεια, ἡ ὁποία παρέχεται στόν ἄνθρωπο ὡς Χάρις μέ σκοπό τήν ἐν Θεῷ ἀναγέννησή του. Πολύ εὔστοχα ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὑπογραμμίζει ὅτι ἔργο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν νά δημιουργήσει τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ τῆς Καινῆς, νά τόν μεταμορφώσει σέ ἄγγελο.

Ἡ ἐκ πίστεως δικαίωση
Ὁ Απόστολος Παῦλος μέ ἀπόλυτη σαφήνεια καταθέτει τήν ἐν Χριστῷ ἐμπειρία του, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν δικαιώνεται ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου, τήν τήρηση τῶν διατάξεών του, ἀλλά ἀπό τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἡ ὁποία βιώνεται ὡς ἀληθινή καί οὐσιαστική σχέση μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐάν γιά τήν δικαίωση, τήν ἀπολύτρωση, τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀρκοῦσε ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου, τότε θά ἦταν περιττή ἡ ἐνανθρώπηση καί ἡ ἐπί γῆς παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί ἐπισημαίνει πρός ὅσους ὑποστήριζαν πως ἡ σωτηρία προέρχεται ἀπό τήν τήρηση τοῦ νόμου, ὅτι ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ ἡ ὁποία προσφέρθηκε γιά τήν δικαίωση τοῦ ἀνθρώπου, κατήργησε τήν σημασία τῶν νομικῶν διατάξεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐπέφερε τήν καταλλαγή, τήν συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.

Πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό
Πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό σημαίνει ὅτι ἀναγνωρίζω πραγματικά στό πρόσωπό Του Αὐτόν πού ἀπέστειλε ὁ Πατέρας· σημαίνει ὅτι ἀποδέχομαι τά λόγια καί τίς ἐντολές Του, ὅτι διακινδυνεύω τό πᾶν γιά τήν Βασιλεία Του, ὅτι δέχομαι νά χάσω τά πάντα γιά νά κερδίσω Ἐκεῖνον. Ἡ πίστη αὐτή ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν συσταύρωση μέ τόν Χριστό, ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος. Ὁ Παῦλος ἔχει σταυρωθεῖ καί ὅμως ζεῖ.

Σταυρώθηκε καί νεκρώθηκε ὁ παλαιός ἄνθρωπος (Ρωμ. 6,6), ἀλλά ζεῖ ὁ νέος. Πέθανε ὡς πρός τήν ἁμαρτία γιά νά ζωοποιηθεῖ μέσα του ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια καί γιά νά ζήσει τόν χριστιανικό τρόπο ὑπάρξεως. Αὐτός ὁ καινούργιος τρόπος ζωῆς δέν εἶναι μόνον ἀνθρώπινο κατόρθωμα, ἀλλά καρπός μετοχῆς στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὡς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ἀπόλυτη αὐταπάρνηση καί ἐπανατοποθέτηση ἐνώπιόν του. Δηλαδή τόν καλεῖ νά ἐξέλθει ὄχι μόνο ἀπό τά πάθη καί τίς κακίες του, ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του.

Γι’ αὐτό ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δέν χωράει στόν κοσμικά σκεπτόμενο ἄνθρωπο (Ἰωάν. 8,37), καθότι εἶναι πυρκαγιά πού καίει τά πάντα, γιά νά φανερωθεῖ ἡ ζωή τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Βεβαίως, ὁ πιστός ἐξακολουθεῖ νά δέχεται τήν δυσμενῆ ἐπίδραση τῆς ἁμαρτίας. Ὅμως, ἐφόσον ἡ ζωή του εἶναι ἤδη ζωή κοινωνίας μέ τόν Ἐσταυρωμένο, Ἀναστημένο καί Δεδοξασμένο Χριστό, ὑπερβαίνει διά τῆς πίστεως, τῆς μετανοίας καί τῆς ὑπακοῆς στίς Θεῖες ἐντολές, τόν παλαιό ἄνθρωπο «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. 5,24)· ἀποκτᾶ τό σταυρικό καί ἀναστάσιμο ἦθος, καί δέν παύει νά στηρίζεται καί νά ἐλπίζει στό ἔλεος καί τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

ΠΗΓΗ: ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ | apostoliki-diakonia.gr

«Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

ΤΟ ΚΥΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

Καθώς «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας», ὁ Τίμιος Σταυρός, εἶναι ἀκόμη ὑψωμένος στό κέντρο τῶν ναῶν μας, καθώς ἡ Ἐκκλησία μας ἀκόμη πανηγυρίζει τήν Παγκόσμια “Ὕψωσή του, καθώς δέν χορταίνουμε νά ἐνατενίζουμε τό ὄργανο πού ἀπό μέσο θανάτου καί ἐξουθένωσης ἔγινε σύμβολο δύναμης καί δόξας, ἔρχεται ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή νά μᾶς ὑπενθυμίσει ἕνα λόγο τοῦ Κυρίου, ὄχι ἁπλῶς ἐκφραστικό, ἀλλά τόσο κατηγορηματικό, ὥστε νά ἀγγίζει τά ὅρια τῆς πρόκλησης.

«Ὅποιος θέλει νά σώσει τή ζωή του κατά τούς ὅρους τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορικῆς συγκυρίας στήν ὅποια ζεῖ, αὐτός θά χάσει τήν πραγματική, τήν ὄντως ζωή. Ὅποιος ὅμως, ἀπορρίπτοντας τίς κοσμικές θεωρήσεις τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, χάσει καί θυσιάσει τή ζωή του, κατά τά μέτρα τῶν ἀνθρωπίνων πιστευμάτων, ἐμμένοντας στήν ὁμολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καί στήν ὑπακοή του στόν εὐαγγελικό νόμο, αὐτός τελικά σώζει τήν ψυχή του καί κερδίζει τή βεβαιότητα τῆς οὐράνιας βασιλείας. Διότι τί θά ὠφελήσει τόν ἄνθρωπο νά κερδίσει ὅλον αὐτόν τόν πρόσκαιρο κόσμο, ἱκανοποιώντας τήν κάθε ἐπιθυμία, ἐπιδίωξη ἤ φιλοδοξία του, καί στό τέλος χάσει τήν ἀθάνατη ψυχή του;

Ὅταν οἱ πρῶτοι Εὐρωπαῖοι ἄποικοι ἔφθασαν στήν ἀμερικανική ἤπειρο, ἀντιλήφθηκαν τόν ἐντυπωσιασμό πού προκαλοῦσαν στούς Ἰνδιάνους ἰθαγενεῖς τά πολύχρωμα κομμάτια γυαλιοῦ καί κάποιες χάντρες πού κουβαλοῦσαν μαζί τους, παράγωγα τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων τῆς ἐποχῆς. Ἀμέσως ἔσπευσαν νά ἀνταλλάξουν, αὐτά τά ἀσήμαντα καί χωρίς οὐσιαστική ἀξία ἀντικείμενα, μέ ἐκτάσεις γῆς καί πολύτιμα διαμάντια. Τό ἴδιο τέχνασμα χρησιμοποιεῖ ὁ σύγχρονος κόσμος ἀπέναντι στόν κάθε ἄνθρωπο, καί ἰδιαίτερα στούς νέους, ὅταν εἶναι νά πάρουν ἀποφάσεις ζωῆς καί νά χαράξουν τήν πορεία πού θά ἀκολουθήσουν. Τούς θαμπώνει μέ τά ψεύτικα καί ἐντυπωσιακά, γιά νά τούς στρατεύσει στήν ὑπηρεσία τοῦ συστήματος, ἀπομυζώντας τήν κάθε ἰκμάδα καί δημιουργική ἱκανότητα.

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ προβάλλεται ἀκόμη στούς ναούς μας ὡς ζυγός δικαιοσύνης, ἐπάνω στόν ὁποῖον μποροῦμε νά ζυγίζουμε τίς ἐπιδιώξεις μας, τά ὄνειρα καί τίς ἀποφάσεις μας. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Σταυροῦ, ὡς ἀξιακό σύστημα πού δείχνει στήν αἰωνιότητα, εἶναι τό ἀσφαλέστερο κριτήριο γιά νά μή χαραμίσουμε τή ζωή μας στό κυνήγι τῆς ματαιότητας, ὑπηρετώντας σκοπιμότητες ἐπεχθεῖς καί πρόσκαιρες. Δέν ὑπάρχει ἀντιστάθμισμα στήν ἀπώλεια τοῦ αἰώνιου Θεοῦ. Ἡ πορεία μας πρός Αὐτόν εἶναι ἡ πλέον ἀσφαλής καί ὠφέλιμη ἀπόφαση, στήν ὁποία ὀφείλουν νά ὑποτάσσονται οἱ ὅποιες ἄλλες ἐπιδιώξεις τῆς ζωῆς αὐτῆς.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood