Το Μήνυμα της Κυριακής: “Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν”

"Είναι ευκολότερο μία καμήλα να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού".
Screenshot_114

TΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιη΄ 18-27)

Τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν, καὶ λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰμὴ εἷς, ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς· μὴ φονεύσῃς· μὴ κλέψῃς· μὴ ψευδομαρτυρήσῃς· τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα, περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον, εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες, εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκολώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε. Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

Μετάφραση τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς
Ἐκεῖνον τόν καιρόν, κάποιος ἄρχοντας ρώτησε τόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπε: Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί πρέπει νά κάνω γιά νά κληρονομήσω αἰώνια ζωή; Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: Γιατί μέ ὀνομάζεις ἀγαθό; Κανείς δέν εἶναι ἀγαθός, παρά μόνον ἕνας, ὁ Θεός. Τίς ἐντολές τίς ξέρεις: «μή μοιχεύσεις, μή φονεύσεις, μήν κλέψεις, μήν ψευδομαρτυρήσεις, νά τιμᾶς τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου». Καί αὐτός εἶπε: Ὅλα αὐτά τά τήρησα ἀπό τή νεανική μου ἡλικία. Ὅταν τά ἄκουσε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, τοῦ εἶπε: Ἀκόμη ἕνα σοῦ λείπει· πώλησε ὅλα ὅσα ἔχεις καί μοίρασέ τα στούς πτωχούς, καί ἔτσι θά ἀποκτήσεις θησαυρό στόν οὐρανό, καί ἔλα νά μέ ἀκολουθήσεις. Αὐτός, μόλις ἄκουσε αὐτά, στενοχωρήθηκε, γιατί ἦταν πολύ πλούσιος. Ὅταν τόν εἶδε ὁ Ἰησοῦς πού στενοχωρήθηκε, εἶπε: Πόσο δύσκολο εἶναι νά εἰσέλθουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅσοι ἔχουν χρήματα! Πράγματι, εἶναι εὐκολότερο μία καμήλα νά περάσει ἀπό τήν τρύπα μιᾶς βελόνας παρά ἕνας πλούσιος νά μπεῖ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι τά ἄκουσαν, εἶπαν: Καί ποιός μπορεῖ λοιπόν νά σωθεῖ; Αὐτός εἶπε: Ἐκεῖνα πού εἶναι ἀδύνατα γιά τούς ἀνθρώπους εἶναι δυνατά γιά τόν Θεό.

Το Μήνυμα της Κυριακής: "Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν"Ο Χριστός και ο νόμος
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ ὅλες του τίς ὁμιλίες διερμηνεύει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀπευθύνεται στό κοινό πού ἔχει ἀπέναντί του μέσω μιᾶς ἁπλῆς ἀνακεφαλαίωσης τοῦ Νόμου, ἀλλά ἀντιθέτως τόν ἑρμηνεύει καί τόν ἐμπλουτίζει, δίνοντας ἔτσι τό βαθύτερο νόημά του, ὥστε ὁ ἀκροατής νά εἶναι σέ θέση νά κατανοήσει τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας του. Πολλές φορές οἱ Φαρισαῖοι, μέ μιά στάση αὐτοαναφορικότητας καί ἐπίδειξης γνώσεων ἐξαιτίας τῆς προσκόλλησής τους στόν Νόμο, ἐπιχείρησαν νά τόν ὑπονομεύσουν, προκειμένου νά ἔχουν ἀφορμή νά τόν κατηγορήσουν. Πῶς, ὅμως, εἶναι δυνατόν νά μήν γνωρίζει τόν Νόμο ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης καί νομοδότης; Σέ ὅλες τίς μεθοδικές καί ὕπουλες προσπάθειες τῶν Φαρισαίων ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπαντοῦσε μέ αὐστηρότητα, ἀναλύοντας ταυτόχρονα μέ παραδείγματα καί παραλληλισμούς τό θεῖο θέλημα, ὥστε νά μαλακώσει τή σκληροκαρδία τους καί νά γίνουν οἱ ἴδιοι, αὐτό πού στή σημερινή ἐποχή ἀκούγεται σχεδόν παντοῦ, καί ἰδιαίτερα ἀπό τή νεολαία, «πιό ἀνοιχτοί». Πιό ἀνοιχτοί μέν, ἀλλά ὄχι ἔκθετοι καί ἀπροστάτευτοι σέ κάθε νέα ἐμπειρία.
Ἡ αἰώνια ζωή
Ἕνας νεανίσκος ρώτησε τόν Ἰησοῦ Χριστό: «Τί ἀγαθόν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωήν αἰώνιον;». Ὁ Κύριος δέν τόν ἀγνόησε, ἀλλά τοῦ πρότεινε τό αὐτονόητο, δηλαδή τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Περιορίστηκε μάλιστα σέ μερικές ἀπό αὐτές, πού ἀφοροῦν στήν ἀνθρώπινη σχέση καί ἐπαφή, καταλήγοντας στό: «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Τόν προέτρεψε δηλαδή νά ἀγαπήσει τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, ὅπως τόν ἑαυτό του, χωρίς περιορισμούς καί προϋποθέσεις, ἀλλά γιά αὐτό ἀκριβῶς πού ὁ ἴδιος εἶναι· νά καλλιεργήσει τήν ἐνσυναίσθηση, ὥστε νά γνωρίσει, νά νιώσει καί νά ἀγαπήσει τόν πλησίον, ὅπως ἀγαπᾶ
καί φροντίζει τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Ὁ ἔφηβος ὅμως, σέ μιά ἐκδήλωση ὑπερβολῆς, δικαιολογημένη λόγω τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας, ἤθελε κάτι ἀκόμη παραπάνω γιά νά μπορέσει νά ἔχει θέση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ρωτάει λοιπόν: «Τί ἔτι ὑστερῶ;». Εἰσέρχεται ὅμως ἔτσι, ἄθελά του καί ἐν ἀγνοίᾳ του, σέ κατάσταση ἀνταγωνισμοῦ. Διακρίνοντας ἕνα πνεῦμα ὑπερηφάνειας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀντιμετωπίζει τόν νεαρό ὄχι πλέον σάν μικρό παιδί, ἀλλά ὡς ἕνα ὑπεύθυνο ἄτομο πού ἑτοιμάζεται νά ἀνοίξει τά φτερά του στή ζωή καί νά χαράξει τή δική του πορεία. Τόν φέρνει ἀντιμέτωπο μέ τήν πραγματικότητα καί τοῦ ζητάει νά πωλήσει τά ὑπάρχοντά του καί νά τόν ἀκολουθήσει. Νά ἀποχωριστεῖ δηλαδή τή γεμάτη ἀνέσεις ζωή του, νά ξεβολευτεῖ, νά ὑπερβεῖ τόν ἑαυτό του καί νά δεῖ τόν ἀδελφό του, τόν πλησίον του, ἀκολουθώντας τόν Κύριο. Δέν λέει κάτι καινούργιο, ἀλλά ἀναδιατυπώνει τήν κλήση γιά ἄρση τοῦ προσωπικοῦ του σταυροῦ.

Ἡ πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ
Ὁ Θεός δέν ζητάει τήν ἀπόλυτη κυριαρχία στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τήν προτεραιότητα. Ὅταν στήν καρδιά φωλιάζει ἡ ἀσθένεια τοῦ πλούτου, τότε εἶναι δύσκολο νά βρεθεῖ σέ αὐτή χῶρος γιά τόν συνάνθρωπο. «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ». Αὐτό ἀκριβῶς ζητάει ὁ Θεός ἀπό τόν ἄνθρωπο: ὄχι τή λιτότητα, ἀλλά τή λογική διαχείριση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Νά ξεφύγει ἀπό τόν ἑαυτό του καί νά συναντήσει τόν διπλανό του. Νά ἀπεγκλωβιστεῖ, νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό αὐτά πού τόν κρατοῦν δεσμευμένο στόν μικρόκοσμό του, ὥστε νά δεῖ στά μάτια καί νά ἀναγνωρίσει, νά γνωρίσει δηλαδή ξανά τόν πλησίον του, τόν διαφορετικό ἀπό αὐτόν, μέ ὅλες τίς ἀδυναμίες καί τά ἐλαττώματα πού ἔχουν ἀμφότεροι. Νά τόν περιβάλλει μέ ἀγάπη καί νά τόν φροντίσει ὅπως ὁ καλός Σαμαρείτης. Νά τόν περιθάλψει κατά τό «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με», τοποθετώντας τόν ὁποιονδήποτε στή θέση τοῦ ξένου, διότι καί ὁ ἴδιος εἶναι «ὁ ξένος» γιά τόν ἄλλον. Στό πρόσωπο τοῦ πλησίον βλέπουμε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι κάνουμε στόν διπλανό μας, τό πράττουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ στήν ἴδια του τήν εἰκόνα. «Εἶδες τόν ἀδελφόν σου; Εἶδες Κύριον τόν Θεόν σου», μαθαίνουμε ἀπό τήν πατερική διδασκαλία. Ἔτσι ὁ καθένας μας ὁδηγεῖται σταδιακά στή συνάντηση, στή συγχώρηση, στή συμπόρευση πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

πηγή: ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ/apostoliki-diakonia.gr

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood