Το Μήνυμα της Κυριακής: “Ο απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός, είναι προσωπική ύπαρξη”

Η ἐν Χριστῷ σωτηρία δέν εἶναι μία μορφή ἠθικῆς βελτιώσεως ἤ ἐξωτερικῆς καλλιέργειας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἡ δυνατότητα μετοχῆς του στήν ἄκτιστη ζωή τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
i-iera-mitropoli-edessis-gia-tin-ora-tis-anastasis-orthodoxia-online

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ἑβρ. α´ 10 – β´ 3)
Ἄγγελοι, τά λειτουργικά πνεύματα
Kατ’ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραῤῥυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς
«Ἐσύ Κύριε (Υἱέ), θεμελίωσες τή γῆ στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας, καί οἱ οὐρανοί εἶναι ἔργα τῶν χειρῶν σου. Αὐτοί θά καταστραφοῦν, ἐνῶ ἐσύ θά παραμείνεις αἰωνίως. Καί ὅλοι θά παλιώσουν σάν τό ἔνδυμα, καί θά τούς τυλίξεις ὅπως τόν μανδύα καί θ᾿ ἀλλάξουν. Ἐσύ ὅμως εἶσαι ἀμετάβλητος, καί τά ἔτη σου δέν θά τελειώσουν ποτέ». Σέ ποιόν ἀπό τούς ἀγγέλους ἔχει πεῖ ποτέ: «Κάθισε στά δεξιά μου ἕως ὅτου ὑποτάξω τούς ἐχθρούς σου κάτω ἀπό τά πόδια σου»; Δέν εἶναι ὅλοι οἱ ἄγγελοι λειτουργικά πνεύματα τοῦ θείου σχεδίου, πού ἀποστέλλονται ἀπό τόν Θεό κατά τή μέριμνά του πρός ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέλλουν νά κληρονομήσουν τή σωτηρία; Γι᾿ αὐτό, πρέπει νά προσέχουμε περισσότερο τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, πού ἀκούσαμε, γιά νά μήν παρασυρθοῦμε. Γιατί, ἄν ὁ νόμος πού δόθηκε στόν Μωυσῆ ἐπάνω στό Σινᾶ μέσῳ ἀγγέλων ἀποδείχθηκε ἰσχυρός, καί κάθε παράβαση καί παρακοή τιμωρήθηκε ὅπως προέβλεπε ὁ νόμος, ἐμεῖς πῶς θ᾿ ἀποφύγουμε τήν τιμωρία ἄν ἀμελήσουμε τή σωτηρία πού εἶναι τόσο ἀνώτερη; Ἡ ὁποία σωτηρία, μάλιστα, ἄρχισε νά κηρύσσεται ἀπό τόν Κύριο καί μεταδόθηκε σ᾿ ἐμᾶς ἀπ᾿ αὐτούς πού τήν ἄκουσαν.

Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἐάν ἡ προηγούμενη Κυριακή χαρακτηρίζεται ὡς ἡ ἑορτή τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ σημερινή ἀποτελεῖ τήν συνέχεια αὐτῆς τῆς ἑορτῆς γιατί διαφυλάχθηκε ἀκέραιη ἡ ὀρθόδοξη πίστη μέ τή διδασκαλία τοῦ Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ γιά τήν «κατά χάριν» θέωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς τοῦ ὑψίστου προορισμοῦ του. Ὁ Άγιος Γρηγόριος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται σήμερα, θεολόγησε ἐπί τῇ βάσει τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καί τῆς διδασκαλίας τῶν Αγίων Πατέρων. Ἔζησε τόν 14ο αἰ. (1296-1359), σέ μιά ἐποχή ἀνήσυχη καί ταραγμένη. Διετράνωσε μέ τόν φωτισμένο ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νοῦ του καί μέσα ἀπό τήν προσωπική καί ἁγιασμένη ἐμπειρία του, ὅτι ὁ ἀπρόσιτος κατά τήν οὐσία του Θεός εἶναι προσωπική ὕπαρξη. Κινεῖται πρός τό δημιούργημά του, τόν ἄνθρωπο, τόν προσλαμβάνει ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί τόν ἐναγκαλίζεται μέ τήν ἄκτιστη χάρη καί ἐνέργεια χωρίς νά ἐγκαταλείπει τό ἀπρόσιτο φῶς τῆς Οὐσίας Του.

Ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου
Ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς φανερώνουν ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία δέν εἶναι μία μορφή ἠθικῆς βελτιώσεως ἤ ἐξωτερικῆς καλλιέργειας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἡ δυνατότητα μετοχῆς του στήν ἄκτιστη ζωή τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ καθοριστική γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ ἀλήθεια ἐπισημαίνεται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Σέ αὐτό τονίζεται ἰδιαιτέρως ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι κτίσμα, δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἕνας ἀπό τούς ἀγγέλους, ἀλλά εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Ὁ Απόστολος Παῦλος χρησιμοποιεῖ τόν προφητάνακτα Δαυίδ (Ψαλμ. 101,26-28) γιά νά κηρύξει τήν πίστη στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀσύγκριτη ὑπεροχή του ἀπέναντι στούς ἀγγέλους καί ὅλη τή δημιουργία. Γι’ αὐτό καί ἐξαίρει τήν ἰδιότητα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς δημιουργοῦ τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ, δηλαδή τῆς ὁρατῆς καί ἀοράτου κτίσεως «κατ’ ἀρχάς» (Ἑβρ. 1,10). Ἡ ἔκφραση «κατ’ ἀρχάς» εἶναι συνήθης στήν Ἁγία Γραφή (π.χ. Γεν. 1,1. Ἰωάν. 1,1. Ματθ. 19,4. Β΄ Πέτρ. 3,4). Μέ αὐτήν τονίζεται ἀφενός ἡ ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ, καθ΄ότι ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἐκτός πάσης ἀρχῆς. Καί ἀφετέρου τό γεγονός ὅτι τήν ἀρχή ὑπάρξεως ἔλαβαν ὅλα τά ὄντα ἀπό τή δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, μόνο ἡ Τρισήλιος Θεότητα εἶναι ἄναρχος καί ἀΐδιος καί βρίσκεται πέραν ἀπό κάθε ἀρχή καί χρονικότητα. Γι’ αὐτό ἡ διαφορά μεταξύ κτιστοῦ καί Ἀκτίστου εἶναι ἀσύλληπτη καί ἀνείκαστη. Στήν περικοπή μας, ἐπίσης, γίνεται ἀναφορά στόν Υἱό ὡς δημιουργό μέ δύο ὑπέροχες δαυιτικές εἰκόνες οἱ ὁποῖες κατανύσσουν μέ τήν ἁπλότητα τοῦ ἀνθρωποπαθοῦς χαρακτήρα τους, ἐνῶ διακηρύσσουν κατά τρόπο μεγαλειώδη τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ: α΄. Ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖνος πού θέτει τά θεμέλια τῆς γῆς καί μέ τά χέρια Του κατασκευάζει τούς οὐρανούς (Ἑβρ. 1,10). Ἡ εἰκόνα αὐτή ἀποκαλύπτει τήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία. β΄. Καί ὅμως, οἱ οὐρανοί κάποτε θά ἐξαφανισθοῦν, ἐνῶ ὁ Θεός αἰώνια θά παραμένει (Ἑβρ. 1,11).

Ἐφόσον τά σύμπαντα δημιουργήθηκαν ὑπό τοῦ Θεοῦ σέ κάποια χρονική στιγμή πού ἀποτελεῖ καί τήν ἀφετηρία τοῦ χρόνου, πρόκειται νά ἔχουν κι ἕνα τέλος. Τό τέλος ἐδῶ δέν εἶναι κάτι σάν ἐπιστροφή στό μηδέν, ἀλλά σημαίνει τήν τελείωση, τήν ὁλοκλήρωση, τήν περάτωση τοῦ σκοποῦ τῆς δημιουργίας.

Ἡ ἀλλαγή τῆς κτίσεως
Στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς μας παρατίθεται τό ψαλμικό χωρίο γιά τό τέλος τῆς δημιουργίας (ἀπολοῦνται), τό ὁποῖο ὅμως ἑρμηνεύεται μέ τήν λέξη «ἀλλαγήσονται» (Ἑβρ. 1,12). Τοιουτοτρόπως δίνεται τό σωστό νόημα καί τό περιεχόμενο τοῦ τέλους, ὡς ἀναγεννήσεως στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στόν «καινόν οὐρανόν καί τήν καινήν γῆν» (Ἀποκ. 21,1), ὅπου ὁ Θεός θά ἐξαλείψει τά δάκρυα τῶν ἀνθρώπων καί ὁ θάνατος δέν θά ὑπάρχει πιά. Καί αὐτή ἡ ἀναγέννηση θά πραγματοποιηθεῖ μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ ἀρχή τῶν πάντων ἀλλά καί τό τέλος˙ ἡ ἀναδημιουργία τῆς κτίσεως καί τοῦ ἀνθρώπου˙ ἡ καινή ζωή πού προσφέρεται στήν Ἐκκλησία διά τῶν μυστηρίων καί τῆς θεανθρώπινης ζωῆς της.

πηγή: apostoliki-diakonia | ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood