Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπεύθυνος για τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση 12 ακινήτων, για τη στέγαση αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα και ειδικότερα των Κτηματολογικών Γραφείων Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας και των Υποκαταστημάτων Βέροιας, Καρδίτσας, Πολυγύρου, Πρέβεζας, Λευκάδας, Περιστερίου, Κορίνθου, Χαλκίδας και Νέας Ιωνίας

Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προκειμένου να στεγάσει τις ως άνω υπηρεσίες του, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στις πόλεις: Βέροια, Καρδίτσα, Πολύγυρο, Κοζάνη, Πρέβεζα, Λευκάδα, Δήμος Περιστερίου Αττικής, Κόρινθος, Κομοτηνή, Χαλκίδα, Λαμία και Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, τα οποία πρέπει να πληρούν τα εξής:

  • Να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες και να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη.
  • Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων δεν πληρούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας µε την προσφορά τους στοιχεία των επεμβάσεων στις οποίες προτίθενται να προβούν ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.
  • Τα ακίνητα θα παραδοθούν έτοιμα για χρήση, µε ευθύνη και δαπάνες του εκμισθωτή, στον Φορέα το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της κάθε σύμβασης.

Η επιλογή του εκμισθωτή θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία μεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα µε την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/34123/2123 «Έγκριση Κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 2480β΄/27.6.2018), και τα αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη διακήρυξη μέχρι 06/05/2020 και ώρα 13:00, αποκλειστικά και µόνο στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου (Λ. Μεσογείων 288 Χολαργός , ΤΚ 15562, Αθήνα Χολαργός, Τηλ: 210-6505707 Fax: 210-6537723 Υπηρεσία Πρωτοκόλλου).

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το τεύχος διακήρυξης, όπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που ζητούνται, τα ανώτατα μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα ανά ακίνητο και όλους τους όρους της διαδικασίας δημοπράτησης.