Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διαφορετικές περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της Γραμματείας του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Η περίοδος κάθε πρακτικής άσκησης διαρκεί πέντε μήνες.

Κριτήρια Επιλογής για υποψηφίους:

 • να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών
 • να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου
 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμα. Στην πράξη, η γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών είναι απαραίτητη
 • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ
 • να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας (επιπέδου «junior» ή «senior academia») πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Όσες/οι επιλεχθούν, θα εργάζονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο θα λαμβάνουν επίδομα €1313,37 /μήνα, με διορθωτικό συντελεστή που ισχύει για τους υπόλοιπους τόπους ανάθεσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 3 θέσεις πρακτικής άσκησης ανά περίοδο.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου
  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου
 • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου
  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου

Eκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που  υποβάλλονται εκτός των καθορισμένων ημερομηνίων δεν θα εξεταστούν.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

πηγή: eduguide.gr