Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα Κυριακή 24-2-2019, το πρώτο πενθήμερο εντατικής φοίτησης του νεοϊδρυθέντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του ΔΠΘ στην Κομοτηνή.

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Βασίλη Γούργουλη, είναι η μετάδοση και η παραγωγή νέας εξειδικευμένης γνώσης, καθιστώντας τους αποφοίτους του ανταγωνιστικούς στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας στον χώρο του αθλητισμού.

Πόσες ειδικεύσεις έχει;
Το ΜΠΣ «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική», προσφέρει δύο ειδικεύσεις:
– Φυσιολογία της Άσκησης
– Προπονητική.

Ποια είναι η διάρκειά του;
Το ΜΠΣ «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική» είναι διάρκειας τριών εξαμήνων. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται οκτώ μαθήματα (τέσσερα ανά εξάμηνο), και στο τρίτο εξάμηνο υλοποιείται υποχρεωτικά ερευνητική Μεταπτυχιακή Διατριβή.

Πως γίνονται τα μαθήματα;
Τα μαθήματα γίνονται μέσω εντατικών δια ζώσης και εξ αποστάσεως διαλέξεων. Οι δια ζώσης διαλέξεις (εννέα ανά μάθημα, ανά εξάμηνο, οργανωμένες σε ένα πενθήμερο και ένα τετραήμερο), λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις (τέσσερις ανά μάθημα, ανά εξάμηνο), πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων «Συνέργεια» του ΔΠΘ.

Πόσοι και ποιοι μπορούν να είναι εισακτέοι σε κάθε κύκλο σπουδών;
Συνολικά ανά κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί είκοσι τέσσερις μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (δώδεκα σε κάθε μία από τις δύο ειδικεύσεις), βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής και σε απόφοιτους άλλων τμημάτων, σε ποσοστό 10% (έναν ανά ειδίκευση).