Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πιστό στην υπόσχεσή του να ενημερώνει σε τακτική βάση το κοινό για την εξέλιξη της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία», η οποία περιλαμβάνει και την ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημοσίευσε τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου, την 3η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση Προόδου Εργασιών.

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία», από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2017, περιελάμβανε 7 νέες δωρεές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ανάγκες στη χώρα, και σε συνεχή συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας.

Το σύνολο του προϋπολογισμού όλων των έργων προβλέπεται να υπερβεί τα 250 εκατομμύρια ευρώ και έρχεται σε συνέχεια πλήθους σημαντικών δωρεών του ΙΣΝ, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Αναλυτικά, η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό νέων έργων υποδομών, την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, την ενίσχυση της δυναμικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των έργων υποδομών φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ενώ το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο John Hopkins, μακροχρόνιος συνεργάτης του ΙΣΝ, δρα συμβουλευτικά με στόχο να μεταφέρει την τεχνογνωσία μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, με την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου από το Κοινοβούλιο, έχει συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.». Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως φορέας συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης των έργων έως την παράδοσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, οπότε και θα παύσει να υφίσταται.

Μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» μεταξύ των αρμόδιων φορέων από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΣΝ, ειδικών συμβούλων, και της εταιρείας Hill International, η οποία έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό (project management) των κατασκευαστικών έργων υποδομής, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική σύμπραξη και την επικαιροποιημένη ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την πρόοδο των εργασιών.

Όσον αφορά στο Νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής, οι εξελίξεις διαμορφώνονται ως εξής:

Παρουσιάστηκε, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το κτιριολογικό πρόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Στις αρχές του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του έργου και, συγκεκριμένα, οι μελέτες για τη δημοπράτηση και κατασκευή του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί, με μέριμνα του Ελληνικού Δημοσίου, τα συμπληρωματικά έργα υποδομής και, συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές και συγκοινωνιολογικές μελέτες πρόσβασης, ο σχεδιασμός όδευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, περιλαμβανομένων των μελετών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.