Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες των πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, καθώς και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους ως συνοριακοί φύλακες στον Έβρο. Τις 400 θέσεις που προέβλεπε η πρόσφατη σχετική προκήρυξη, διεκδίκησαν συνολικά 1.453 υποψήφιοι.

Δείτε τον πίνακα της γενικής σειράς ικανών ΕΔΩ.

Δείτε τον πίνακα της ειδικής κατηγορίας ικανών ΕΔΩ.

Δείτε τον πίνακα της γενικής σειράς μη ικανών ΕΔΩ.

Δείτε τον πίνακα της ειδικής κατηγορίας μη ικανών ΕΔΩ.

Με ανακοίνωσή του, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών. Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6400-μβ΄ από 27-01-2020 προκήρυξης. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.