Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της δημοτικής τουριστικής περιουσίας του, η οποία για πολλά χρόνια ήταν ανεκμετάλλευτη και εγκαταλειμμένη, ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών προχωρά στη δημοπρασία εκμίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλαγανής, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης στις 9 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 25323-50107 (κ. Τούλα Λουλού), και 25323-50114 (κ. Αθανάσιος Κλωνίδης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η εκμίσθωση θα έχει διάρκεια δώδεκα χρόνια και ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του χώρου καθώς και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Το Τουριστικό Περίπτερο Ιμέρου είναι συνολικής έκτασης 377 τ.μ. Ο χώρος περιλαμβάνει αίθουσα πελατών εξώστη 197,50 τ.μ. καθώς και υπαίθριο χώρο τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 140,53 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης θα είναι 100 ευρώ/μήνα. Το ύψος του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία θα ισχύει για τα δύο πρώτα χρόνια και κατόπιν θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέχρι τη λήξη της συμβάσεως, πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου 3,6%. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του δείκτη τιμών, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό, όπως έχει διαμορφωθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μέρους του μισθώματος, ο μισθωτής οφείλει για το οφειλόμενο ποσό του μισθώματος τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που κάθε φορά ισχύει, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων περί καταγγελίας της σύμβασης. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Πάντως η καταβολή στον Δήμο του ετήσιου μισθώματος θα αρχίσει αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών που απαιτούνται, οπότε και ορίζεται η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ακόμη, ότι το ετήσιο μίσθωμα για τη χρήση των εγκαταστάσεων δεν καλύπτει τις πάσης φύσεως άλλες καταβολές προς τον Δήμο, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται να ξεκινήσει τις διαδικασίες-εργασίες συντήρησης και επισκευής εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, και με συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών, τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ αναλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή/και αναθεώρηση, καθώς και για τη διατήρηση σε ισχύ, όλων των αδειών που απαιτούνται.

φωτό: xronos.gr