• Το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, μόνο, θα είναι της Κομοτηνής.
  • Έτσι θα είναι το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής-Εικόνες από το μέλλον.

Τη δεύτερη εκδήλωση παρουσίασης της προόδου των διαδικασιών ανέγερσης του νέου γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα πραγματοποιήσουν στις 4 Δεκεμβρίου και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο (παραπλεύρως ξενοδοχείου Ανατόλια), ο Δήμος Κομοτηνής και το ΙΣΝ.

Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο τηç ευρύτερηç «Πρωτοβουλίαç για την Υγεία» που χρηµατοδοτεί αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το ΙΣΝ, µε συνολικό προϋπολογισµό που υπερβαίνει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ, και αφορά στην ανέγερση νέων υποδοµών, την προµήθεια εξειδικευµένου εξοπλισµού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε στόχο την ενίσχυση τηç ιατρονοσηλευτικήç φροντίδαç σε όλη τη χώρα.

Την παρουσίαση θα κάνουν µέλη τηç Οµάδαç Σχεδιασµού και Διαχείρισηç του έργου, καθώç και εκπρόσωποι του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δηµοσίου.

  • Δείτε εδώ την πρώτη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.