Η Τουρκία φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση της ομάδας διαχείρισης (steering meeting) της δεύτερης φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος EROVET+ με τίτλο «Filling the Skills Gap of European VET Students» στο οποίο συμμετέχει και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης δια του 1ου και του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση και η προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για νέους μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στους χώρους του σχολείου συνεργασίας στην Άγκυρα της Τουρκίας και η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος και στον εντοπισμό επιτυχημένων πρακτικών για μελλοντική εφαρμογή.

Συντονιστής της κοινότητας EROVET είναι το ισπανικό ινστιτούτο εκπαίδευσης Institut Escola bel Treball από την Lleida. Στο έργο συμμετέχουν οκτώ ινστιτούτα-σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται με πόρους του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζει τη δραστηριότητά του στην ανταλλαγή εμπειριών, δραστηριοτήτων, μεθοδολογιών και προγραμμάτων που θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τους σπουδαστές των ΕΠΑΛ, είτε με δικά τους μέσα είτε μέσω της επιχειρηματικότητας. Το EROVET στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της επαγγελματικής καθοδήγησης και της διεθνοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας, στην προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων στις πραγματικές απαιτήσεις των εταιρειών, στην προώθηση ενός δικτύου κινητικότητας μαθητών που εγγυάται τη σωστή διαχείριση της πρακτικής τους στο εξωτερικό και την προσφορά εργασίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο.