Συνεχίζονται αδιάκοπα τα προγραμματισμένα και στοχευμένα έργα αγροτικής οδοποιίας από τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών,

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν πρόσφατα, αφορούν την Αετοκορυφή, το Λοφάριο, τη Σαλμώνη και το Βέλκιο, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η γρήγορη, απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των κατοίκων των οικισμών προς τις αγροτικές περιοχές, στοιχείο που αναβαθμίζει την καθημερινότητα και ποιότητα της ζωής, ενώ υποστηρίζει και το εισόδημα όσων ασχολούνται με την γεωργία.

Συνεχίζονται τα σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Συνεχίζονται τα σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Συνεχίζονται τα σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Συνεχίζονται τα σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών