Εκδήλωση για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή του ΓΕΛ Ιάσμου στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ (KA1) στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, από 11/11/2018 έως 17/11/2018, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (KA1) τέσσερις εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Ιάσμου συμμετείχαν σε πρόγραμμα παρακολούθησης εργασίας στη Λισαβόνα με τίτλο “Ο συμβουλευτικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην καθοδήγηση των μαθητών σε επαγγελματικές κατευθύνσεις και δεξιότητες που διευκολύνουν την ομαλή τους μετάβαση και πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας”.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού για την καλύτερη καθοδήγηση των μαθητών/τριών τους και την εξάλειψη της αναντιστοιχίας μεταξύ των επαγγελματικών επιλογών και των αναγκών της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Φορέας αποστολής ήταν το Γενικό Λύκειο Ιάσμου και φορέας υποδοχής η Euroyouth.

Υπό το πρίσμα της αυξημένης ανεργίας των νέων, της αναντιστοιχίας της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και των συνεχών αλλαγών στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμα εφόδια για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στις επαγγελματικές τους επιλογές και στο ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της μετάβασης από το σχολικό στο εργασιακό περιβάλλον.

Για την υλοποίηση του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε Γενικά Λύκεια της πόλης και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα της ειδικότητάς τους ώστε να κατανοήσουν πώς μπορούν να εισάγουν τις έννοιες της επαγγελματικής καθοδήγησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους, σε σχολεία με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του ΓΕΛ Ιάσμου (πολυπολιτισμικές τάξεις, μαθητές με διαφορετικές θρησκευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες και αντιλήψεις, διδασκαλία στη δεύτερη γλώσσα των μαθητών, ζητήματα ανεκτικότητας, διαφορετικότητας και αποφυγής κοινωνικού αποκλεισμού). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα EB 2/3 Prof. Pedro D’Orey da Cunha και CED D. Nuno Alvares Pereira (Casa Pia). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς εκπαίδευσης και διαχείρισης προγραμμάτων για τους νέους και τους μετανάστες (Associacao Cultural Moinho da Juventude και Alto Comissariado para as Migracoes-ACM). Σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητας υπήρχε διαρκής ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και των  συναδέλφων τους από την χώρα υποδοχής, και δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ανατροφοδότησης πληροφοριών.

Tα αποτελέσματα του σχεδίου είναι:

– Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με το Πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα και η ανταλλαγή και σύγκριση εμπειριών με συναδέλφους της χώρας υποδοχής για την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση των μαθητών στο κρίσιμο θέμα της απασχόλησης.

– Η άμεση επαφή με μια ιστορικά πολυπολιτισμική κοινωνία αποτέλεσε ζωντανό και άμεσο παράδειγμα προσέγγισης, ανεκτικότητας και αλληλοκατανόησης και για τη δική μας περιοχή που είναι επίσης πολυπολιτισμική.

– Ο φορέας αποστολής είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα βιώσιμο δίκτυο για τη διάδοση των ωφελειών του σχεδίου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν κοινά προβλήματα στα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών και κατέγραψαν τρόπους αντιμετώπισης με τη χρήση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών.

– Οι καταρτιζόμενοι γνώρισαν μια άλλη κουλτούρα οργάνωσης της εργασίας και διαχείρισης των επαγγελματικών σχέσεων, υπό το πρίσμα της εδραίωσης μιας ευρωπαϊκής συναντίληψης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Μακροπρόθεσμα το ΓΕΛ Ιάσμου προσδοκά να αποκομίσει σημαντικά εφόδια από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, τόσο προς όφελος των μαθητών/τριών του, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.