Συνολικό ποσό, ύψους 28.000.000 ευρώ, κατανέμεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητά τους.

Στους τέσσερις Δήμους του Νομού Ροδόπης κατανέμονται συνολικά 325.720 ευρώ, ως εξής:

Δήμος Αρριανών 43.560 ευρώ
Δήμος Κομοτηνής 198.940 ευρώ
Δήμος Μαρώνειας – Σάπων 46.280 ευρώ
Δήμος Ιάσμου 36.940 ευρώ

Για την κατανομή των 28.000.000 ευρώ ελήφθησαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους µε χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.