Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε το 2018 σε σύγκριση με το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2018 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2017, κατά 83.508 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 4,58%. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945, ενώ το 2017 ανέρχονταν σε 1.824.437.

Από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας, το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε 68,60% ενώ το 2017 ήταν 68,44%.

Επίσης, κατά το έτος 2018 καταγράφηκαν 10.077 περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε σχέση με το έτος 2017, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4,1%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2018 ανέρχονται σε 257.313, ενώ για το 2017 ανέρχονταν σε 247.236.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2018, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 376.766 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 24,60%. Από τις 376.766 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 65% (244.996) είναι πλήρους απασχόλησης και το 35% (131.770) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δραστηριοποιούνται συνολικά 13.842 επιχειρήσεις και παραρτήματά τους, οι οποίες απασχολούν 69.799 εργαζόμενους. Ειδικότερα, στον νομό Ροδόπης δραστηριοποιούνται 2.205 επιχειρήσεις και απασχολούν 11.213 εργαζόμενους.

Η εικόνα ανά νομό της Περιφέρειας ΑΜ-Θ έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Νομός Επιχειρήσεις και παραρτήματα Ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων Ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων
Δράμας 2.365 0,78% 12.433 0,64%
Έβρου 3.111 1,02% 14.704 0,76%
Θάσου 481 0,16% 1.408 0,07%
Καβάλας 3.348 1,10% 17.081 0,88%
Ξάνθης 2.332 0,77% 13.178 0,68%
Ροδόπης 2.205 0,73% 11.213 0,58%