ÅéäéêÞ åðé÷åéñçóéáêÞ äñÜóç ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôïõ ðáñåìðïñßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò 29 Óåðôåìâñßïõ 2019, óôïí ÐåéñáéÜ, áðü ôéò ÅéäéêÝò ÏìÜäåò Ðáñåìðïñßïõ ôùí Äéåõèýíóåùí Áóôõíïìßáò Áèçíþí êáé ÐåéñáéÜ, óå óõíåñãáóßá ìå êëéìÜêéá õðáëëÞëùí Õðçñåóéþí ÅëÝã÷ïõ êáé Áíôéìåôþðéóçò ôïõ Ðáñåìðïñßïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åìðïñßïõ & Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí. Ôçí åðé÷åßñçóç óõíÝäñáìáí áóôõíïìéêïß ôçò Ï.Ð.Ê.Å., ôçò Õðïäéåýèõíóçò Áóöáëåßáò ÐåéñáéÜ, ôçò Õðïäéåýèõíóçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí, ôïõ ÔìÞìáôïò Ðåñéïõóéáêþí ÄéêáéùìÜôùí, ôïõ Á¢ ÔìÞìáôïò Ôñï÷áßáò ÐåéñáéÜ êáé ÏìÜäåò ÄÉ.ÁÓ., óõíåðéêïõñïýìåíïé áðü ðñïóùðéêü ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ÐåéñáéÜ êáèþò êáé ï÷Þìáôá ôçò Äéåýèõíóçò Êáèáñéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ. Ç åðé÷åßñçóç åîåëß÷èçêå óôçí ðåñéï÷Þ ÁëéðÝäïõ – Ðëáôåßáò Éððïäáìåßáò, Ïìçñßäïõ Óêõëßôóç, Íáõáñßíïõ - Ðëáôåßáò Ïäçóóïý, ðÝñéî ÇÓÁÐ ÐåéñáéÜ, ðÝñéî Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí êáé ðÝñéî Åìðïñéêïý & Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÐåéñáéÜ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò: åëÝã÷èçêáí 48 Üôïìá (18 çìåäáðïß êáé 30 áëëïäáðïß), ðñïóÞ÷èçóáí -14- Üôïìá (3 çìåäáðïß êáé 11 áëëïäáðïß), óõíåëÞöèçóáí:2 áëëïäáðïß ãéá ðáñÜâáóç ôïõ Åèíéêïý Ôåëùíåéáêïý Êþäéêá, 5 Üôïìá (ôñåéò çìåäáðïß êáé äýï áëëïäáðïß) ãéá ðáñÜâáóç ôïõ Íüìïõ ðåñß Üóêçóçò õðáßèñéùí åìðïñéêþí äñáóôçñéïôÞôùí êáôáó÷Ýèçêáí 858 ðáêÝôá ëáèñáßùí ôóéãÜñùí êáé 102 ðáêÝôá ëáèñáßïõ êáðíïý, âåâáéþèçêáí 19 ðáñáâÜóåéò ðåñß Ê.Ï.Ê., åðéâëÞèçêáí ðñüóôéìá óõíïëéêïý ðïóïý 1.000 åõñþ ãéá ðáñáâÜóåéò, ôïõ Íüìïõ ðåñß Üóêçóçò õðáßèñéùí åìðïñéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, äéåíåñãÞèçêáí 70 Ýëåã÷ïé óå ðÜãêïõò õðáßèñéùí ðùëçôþí êáé åðéâëÞèçêáí ðñüóôéìá óõíïëéêïý ðïóïý 5.200 åõñþ ãéá åëëåßøåéò ðáñáóôáôéêþí êáé áäåßáò, óõíôÜ÷èçêáí 10 ðñÜîåéò êáôÜó÷åóçò êáé êáôáóôñïöÞò äéáöüñùí ðáëáéþí ìåôá÷åéñéóìÝíùí åéäþí êáé áíôéêåéìÝíùí, óõíïëéêïý âÜñïõò ðåñßðïõ 5 ôüíùí, ôá ïðïßá áðïìáêñýíèçêáí ìå áðïññéììáôïöüñá ôïõ ÄÞìïõ. (EUROKINISSI/ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ)

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.800 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν για την καταπολέμηση του παρεμπορίου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, ενώ γνωστοποιήθηκε ότι, μετά από τη δημοσίευση της ΥΑ 16040/2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο ΦΕΚ Β’ 527/19-2-2020, αναφορικά με τη «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων», οι έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επεκτείνονται και σε αυτό το πεδίο ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων:

  1. Κατά το χρονικό διάστημα από 24.02.2020 έως 01.03.2020 οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι (συνολικά 348 έλεγχοι) αυξήθηκαν κατά 34% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (17.02.2020 έως 23.02.2020).
  2. Οι παραβάσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 22% για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (συνολικά 44 βεβαιωμένες παραβάσεις), συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.
  3. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Ροδόπη.
  4. Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες είδη παραεμπορίου, κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
  5. Επιβλήθηκαν πρόστιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.α. συνολικού ύψους 28.800 ευρώ.
Advertisement