Σε μια πρόσληψη, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της, θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί ένα άτομο με ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Αρχοντικό Ταβανιώτη και το Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα είναι διάρκειας 5 μηνών.

Τα κύρια προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός 10 ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά.

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική προκήρυξη ΕΔΩ.