Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσκαλούνται για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού οι στρατεύσιμοι της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη Διεύθυνση Β4 (ΔΣΛ) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και περιλαμβάνει:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2021 (έτος γέννησης 2000) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Αθήνας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Δυτικής Αττικής.

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1996 έως και 2020 (έτη γέννησης 1975 έως και 2000) από όλους τους Νομούς, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Αυγούστου 2018 έως και 31 Οκτωβρίου 2018.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσης που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Ιανουαρίου 2019.

δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που θα τύχουν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.

ε. Τους στρατεύσιμους των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

στ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

ζ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που θα κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

η. Όσους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

θ. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.

ι. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, που παρέλαβαν σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της ανυποταξίας τους διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.

ια. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΝ/Β4 (ΔΣΛ), εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2019 Α΄ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).

ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

ιγ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ζ) ομοίου.

Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 04 Φεβρουαρίου 2019: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας και κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ.

β. Η 11 Φεβρουαρίου 2019: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας.

γ. Η 12 Φεβρουαρίου 2019: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

δ. Κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ:

Οι της υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:

(α) Εντός 5νθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα εσωτερικού.

(β) Εντός 10ημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα εξωτερικού.

Οι της υποπαραγράφου 1στ της παρούσας που, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του (γ) σχετικού, υποχρεούνται να καταταγούν οπωσδήποτε εντός δεκαημέρου από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξής τους.

Οι της υποπαραγράφου 1ζ της παρούσας που, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού, υποχρεούνται να καταταγούν οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

Οι της υποπαραγράφου 1ε της παρούσας που, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (α) σχετικού, υποχρεούνται να καταταγούν οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της εκδόσεως της απορριπτικής πράξης.

Οι της υποπαραγράφου 1ιγ, εφόσον καταθέσουν στην Στρατολογική τους Υπηρεσία αίτηση, στην οποία δηλώνουν την ημερομηνία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και την 12 Φεβρουαρίου 2019 να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (γ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 3δ και στην παράγραφο 5 της παρούσας.

Όσοι καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α) σχετικού, να καταταχθούν εντός δύο (2) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξης τους, χωρίς συνέπειες.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι καλούμενοι προς στράτευση υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη όπως παρακάτω:

α. Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε στρατολογική κατάσταση πλην της αναβολής υγείας, οι αναγραφόμενοι στην υποπαράγραφο 1ιγ που κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ καθώς και όσοι υπάγονται στην παράγραφο 5, στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ), στο Σκαραμαγκά Αττικής.

β. Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής υγείας και στη συνέχεια μετέπεσαν σε άλλη στρατολογική κατηγορία ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 – Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία (04 Φεβρουαρίου 2019). Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης στην ανωτέρω ημερομηνία, παρουσιάζονται στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Για την κανονική κίνηση και την εμπρόθεσμη παρουσίαση πρέπει οι καλούμενοι:

α. Να παρουσιάζονται έγκαιρα στα κατά τόπους Φρουραρχεία, στις Ναυτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και να εφοδιάζονται, εφόσον το επιθυμούν, με καταστάσεις επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (α) σχετικού.

β. Να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και σε περίπτωση απώλειας το εν ισχύ διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.

Το σημείωμα κατάταξης, που θα τους αποστείλουν οι αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο – Νομαρχιακό – Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

Επίσημα στοιχεία από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση έκδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ).

Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Αντίγραφο του διπλώματος Πλοιάρχου ΕΝ ή Ιατρού για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Σημαιοφόρων Επικούρων Αξιωματικών (ΣΕΑ).

Αντίγραφα, όσοι έχουν αποκτήσει ένα ή περισσότερα, από τα παρακάτω αναφερόμενα Πτυχία ή Διπλώματα:

(α) Πτυχίο Ανωτάτων ή Ανώτερων Ελληνικών ή Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

(β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

(γ) Πτυχίο Ξένων Γλωσσών.

(δ) Πτυχίο Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.

Η ΔΝΕ (ΚΕΠΑΛ) να ζητήσει αυτεπάγγελτα για όσους επιλεγούν ως Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί (ΣΕΑ), πλήρες ΑΦΜ από την ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:

α. Να συμπληρώσει στον Ατομικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την αρμόδια ΔΟΥ και τον ΑΜΚΑ, από τα επίσημα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι καταταγέντες.
β. Να συγκεντρώσει τα κατατιθέμενα σ’ αυτή διάφορα δικαιολογητικά των ναυτών και υποψηφίων ΣΕΑ και να τα αποστείλει όπου απαιτείται.

γ. Να διενεργήσει αυστηρό έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των στοιχείων του κατατασσόμενου, με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που φέρει φωτογραφία του, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του και να μην κάνουν δεκτούς για κατάταξη, όσους στερούνται των ανωτέρω αποδεικτικών εγγράφων.
δ. Να δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο καταταγέντων και να το αποστείλει όπου απαιτηθεί.

ε. Να αποστείλει στο ΓΕΝ αναλυτικές αριθμητικές αναφορές με το πέρας εκάστης μέρας κατάταξης καθώς και τελικό απολογισμό της ΕΣΣΟ.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Να εφαρμοσθούν, επακριβώς, οι ακόλουθες διατάξεις:

α. Τα άρθρα 32 έως 34 και 37 του (α) σχετικού. β. Το ΠΔ 11/27-1-2014 (ΦΕΚ 17 Α΄).
γ. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του (β) σχετικού.
δ. Το άρθρο 17 παράγραφοι 11 μέχρι 14, το άρθρο 18, παράγραφος 1 και το άρθρο 19 του (γ) σχετικού.

Όλες οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Σημειώματα Κατάταξης που θα αποστείλουν για όσους έχουν προϋπηρεσία, να αναγράφουν με κόκκινο μολύβι το χρόνο προϋπηρεσίας και την ένδειξη για την εκπαίδευση που τελείωσε ο καθένας (βασική ή ειδική). Επίσης, να αποστείλουν το ταχύτερο δυνατό, τα ατομικά έγγραφα στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ για όσους διετέλεσαν σε Αναβολή Υγείας.
Οι ελληνικές προξενικές αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως καθορίζεται στο άρθρο 68 του (α) σχετικού και στο άρθρο 32 του (γ) όμοιου. Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται κίνησης με δαπάνη του δημοσίου και μόνο για την αρχική τους κατάταξη και την οριστική τους απόλυση. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω δαπάνης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Μονάδα ή υπηρεσία όπου υπηρετούν, ένα μήνα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους, τα ακόλουθα έγγραφα:
α. Αντίγραφο του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, που είχαν καταθέσει στη ΣΥ τους για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Αποκόμματα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδό τους στη χώρα καθώς και για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για το αντίτιμο των σχετικών εισιτηρίων.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον τόπο της κατοικίας τους και την επιθυμία τους να καλυφθούν τα έξοδα άφιξης και αναχώρησής τους από το ελληνικό δημόσιο.
Οι Διοικητικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Προξενικές Αρχές παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση της παρούσας με όλα τα μέσα που διαθέτουν, για να λάβουν γνώση όλοι οι καλούμενοι.
Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού να φροντίσει ώστε να δοθεί μεγάλη δημοσιότητα της παρούσας, η οποία θα βρίσκεται και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β4(ΔΝΣ) και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (www.stratologia.gr και www.hellenicnavy.gr αντίστοιχα).