Δημοσιεύθηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

  1. η υπ’αριθμ. 1612/05-07-2019 (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  2. η υπ΄αριθμ. 1613/05-07-2019 (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ) 2η  πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  3. η υπ’αριθμ. 1615/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5) 2η πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.1.2.2 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  4. η υπ’αριθμ. 1616/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ) 2η πρόσκληση που αφορά Μέτρο 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής   αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  5. η υπ’αριθμ. 1610/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) πρόσκληση που αφορά το ΑΡ. 66.1 του  Επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας & Θάλασσας, με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  6. η υπ’αριθμ. 1611/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) πρόσκληση που αφορά το ΑΡ. 68.1 του Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας & Θάλασσας, με τίτλο  «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των παραπάνω μέτρων αναφέρονται στις παραπάνω προσκλήσεις κατά περίπτωση.

Για τις ανωτέρω 1 έως 4 προσκλήσεις που αφορούν τα μέτρα 3.1.8, 3.1.22, 3.2.2, 3.4.4, 4.1.20, 4.2.4:

  • η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ μέσω της  διαδικτυακής εφαρμογής (http://www.ependyseis.gr)
  • Ο χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02-09-2019 (ώρα 12.00) και ημερομηνία λήξης η  15-11-2019 (ώρα 14.00).

Για τις ανωτέρω 5 και 6 προσκλήσεις που αφορούν «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» & «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»:

–      η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα  ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020.

–      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/12/2021.

Για επιπλέον ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα,

Τηλ. 2131501186,84, 62   Fax 2107774090

Πληροφορίες :

Μπίζα Ε.                   2131501184  empiza@mou.gr

Κουντουράκης Ι.     2131501186  ikountourakis@mou.gr

Σωτηρόπουλος A.   2131501181 asotiropoulos@mou.gr

 

Για τις προσκλήσεις  1 έως 4
Διονυσοπούλου Ε. 2131501175  edionys@mou.gr Για τις προσκλήσεις 5 έως 6