Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του συστήματος των γεωργικών ασφαλίσεων, ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων Μάκης Βορίδης υπέγραψε απόφαση με την οποία συγκροτείται ομάδα εργασίας για τη μελέτη του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Η ομάδα εργασίας θα υποβάλλει στον υπουργό προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα και παράλληλα θα συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται τα θέματα που επεξεργάστηκε καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα.

Στη διάρκεια των εργασιών της η ομάδα θα μελετήσει τη διαχρονική εξέλιξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα αναλύσει τα ιστορικά δεδομένα καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ. Ακόμη, θα διερευνήσει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αποζημίωσης καταστροφών.