Μία θέση Εμπειροτέχνη Μουσικού με ειδίκευση στη «ΓΚΑΪΝΤΑ», για 20 ώρες εβδομαδιαίως και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ήτοι για εμπειροτέχνες ωρομίσθιους ως τις 21/06/2019 στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής,  προκηρύσσει από σήμερα 11/04/2019 έως και τις 15/04/2019 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56265/Ε1/05-04-2018 Τ.Α. (ΦΕΚ 1281/Β΄/11-04-2018), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης (Στ. Κυριακίδη 91, 69132-Κομοτηνή, Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Κολλημένου Ελένης).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: “Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών με Μουσική Ειδίκευση ΓΚΑΪΝΤΑ”

H Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
έχοντας υπόψη:
1. Το με αριθμό 55393/Ε1/09-04-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Χορήγηση άδειας έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίου».
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
την πρόσληψη Εμπειροτέχνη Μουσικού, ΕΜ16.00, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας (Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής), δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη, ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τόσο στον Ενιαίο Πίνακα Ωρομισθίων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019, για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση:
– ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στο όργανο «ΓΚΑΪΝΤΑ», προκειμένου να καλυφθούν έως 20 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως μαθημάτων της ειδικότητας του.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56265/E1/05-04-2018 Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1281/Β’/11-04-2018), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βασικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης (Στ. Κυριακίδη 91, 69132 Κομοτηνή, Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, υπόψη κας. Κολλημένου Ελένης)
Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από Πέμπτη 11-04-2019 έως και Δευτέρα 15-04-2019.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ