Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας νομού Ροδόπης, ανακοινώνεται:

Επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης, εκτός από τις παρακάτω περιοχές:
1. Μέσα στα λιμάνια Μαρώνειας, Ιμέρου και Φαναρίου.
2. Στην περιοχή τριακοσίων μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Λίσσου (Φιλιουρή).
3. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης για προληπτικούς λόγους στα θαλάσσια
νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που βρίσκονται πενήντα μέτρα
εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων και χειμάρρων
ιδίως μετά από βροχή.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Ροδόπης θα διενεργεί ελέγχους σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του Νομού κατά την κολυμβητική περίοδο λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα
για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

 • Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.
 • Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση/
  αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
  υπηρεσίες και αρχές.
 • Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής (αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.).
 • Στις περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση να τοποθετηθούν πινακίδες από τους
  οικείους Δήμους με την επίβλεψη των λιμενικών αρχών.
 • Επισημαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης του κοινού με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, στις
  περιπτώσεις έκδοσης απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης προκειμένου να
  προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή.