Το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος “Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές».

Η Πρόσκληση, που αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10/5/2019 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που δραστηριοποιούνται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: στη βιομηχανία αγροδιατροφής, στη διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, στις ΑΠΕ, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση, στον αειφόρο τουρισμό, στην υγεία, στα υλικά και στις τεχνολογίες, στα δομικά υλικά και στην κλωστοϋφαντουργία.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 18.30 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.