Σύμφωνα με τον. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30.10.2019), η αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) όπως προβλέπεται στο αρ.9 του ν.4548/2018, καθώς και η σχετική αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των εταιρικών μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 όταν σε αυτές εμπλέκεται ο νομικός τύπος της Α.Ε., μεταφέρεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της Xώρας στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΥΓΕΜΗ) των Επιμελητηρίων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 116 του ν. 4635/2019 – άρθρο που ψηφίστηκε θετικά (Ναι) από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 – προβλέπονται τα εξής:

“Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής». Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η ισχύς του αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις 31 Ιανουαρίου 2020, οι Υπηρεσίες των Περιφερειών θα πάψουν να ασκούν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε. και των μετασχηματισμών, και στο εξής τόσο ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας όσο και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων. Για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και την αλλαγή της προϊσχύουσας διαδικασίας, δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που ενημερώνει για τα ανωτέρω και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι οδηγίες:

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Π/Σ ΓΕΜΗ

I) Όλα τα αιτήματα που αφορούν σε αιτήσεις καταχώρισης πράξεων και στοιχείων Α.Ε. για τις οποίες απαιτείται έλεγχος νομιμότητας και υποβλήθηκαν από τους υπόχρεους έως τις 30-01-2020, θα πρέπει να διεκπεραιωθούν υποχρεωτικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και ο έλεγχος νομιμότητας να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αρ. 9 του ν. 4548/2018.

II) Οι Περιφερειακές Ενότητες οφείλουν να προβούν στους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας ως ανωτέρω αναφέρεται και στην έκδοση πράξεων το αργότερο έως την 20-02-2020. Σε κάθε περίπτωση και δεδομένου ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες στερούνται ικανού αριθμού προσωπικού λόγω μετακινήσεων σε άλλες Υπηρεσίες η εν λόγω ημερομηνία παρατείνεται ειδικά μέχρι και την 31η Μαρτίου2020.

III) Οι Περιφερειακές Ενότητες δεν νομιμοποιούνται να αποστείλουν τις εκκρεμείς αιτήσεις μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας στις ΥΓΕΜΗ, καθόσον η σχετική αρμοδιότητα που τους είχε ανατεθεί από τις διατάξεις των ν. 3419/05 & 4548/18 πρέπει να εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί.

IV) Σε κάθε περίπτωση η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ θα πρέπει από την 01-04- 2020 να έχει ενεργοποιήσει τις πρόνοιες της παρ.6 του αρ. 103 του ν. 4635/19 στις περιπτώσεις των υπόχρεων που δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του νόμου προς καταχώριση.

V) Αιτήσεις που υπάγονται στο καθεστώς ελέγχου νομιμότητας του αρ. 9 του ν. 4548/18 και που θα υποβληθούν από τους υπόχρεους από την 31-01-2020 και μετά καταλαμβάνονται από τις διατάξεις πλέον του ν.4635/19 καθώς η σχετική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων από την ημερομηνία εκείνη και μετά καταργείται. Οι ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις περιπτώσεις τις οποίες εκκρεμούν σχετικές αιτήσεις νομιμότητας στις Περιφερειακές Ενότητες και οι οποίες πιθανόν να μην έχουν ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο.

VI) Οι Περιφερειακές Ενότητες οφείλουν να ολοκληρώσουν κάθε εκκρεμότητα στο Πληροφορικό Σύστημα ΓΕΜΗ που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω αναφερόμενα έως και την 30-04- 2020 μετά το πέρας της οποίας οι κωδικοί χρηστών Π/Σ ΓΕΜΗ ανακαλούνται.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Α.Ε. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Το αρχείο των Α.Ε. που τηρείται στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορά τα έτη 2000-2011 (ημερομηνία κατά την οποία οι Α.Ε. ολοκλήρωσαν την απογραφή τους στο ΓΕΜΗ) θα παραμείνει στις Περιφερειακές Ενότητες μέχρι την έκδοση σχετικών οδηγιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την οριστική τακτοποίηση του ζητήματος.

Πιο συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες το διάστημα 01-04-2020 έως και 01-09-2020 θα πρέπει να ταξινομήσουν το σχετικό αρχείο στους φακέλους των εταιρειών και κάθε έγγραφο, πράξη ή και στοιχείο να είναι διαθέσιμο και τοποθετημένο σε αυτούς.

Δεδομένου ότι η υποχρέωση διατήρησης φυσικού φακέλου των Α.Ε. μετά την πάροδο της εικοσαετίας παρέλκει σύμφωνα με το αρ.170 του ν.4548/181 οι Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να προβούν σε μία σειρά από ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή η καταστροφή του εν λόγω αρχείου σε μεταγενέστερο στάδιο. Πιο συγκεκριμένα όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει, το αργότερο έως τις 01-09-2020 να προβούν στην καταγραφή του αρχείου (αριθμός εταιρειών, φακέλων κ.ο.κ.) και να παραδώσουν το σχετικό πρωτόκολλο καταγραφής στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Μετά την συγκέντρωση του συνόλου των σχετικών εγγράφων από όλες τις Υπηρεσίες των Περιφερειών,το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα προβεί στην έκδοση νεότερων οδηγιών για την συνολική ρύθμιση του αρχειακού υλικού που θα διαχωριστεί σε προς καταστροφή αρχειακό υλικό και προς αποθήκευση αρχειακό υλικό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, η αριθμ. 6084/20.1.2020 Εγκύκλιος «Μετάβαση στις νέες διατάξεις του ν.4635/19 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ» είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

πηγή: airetos.gr

επιμέλεια: inkomotini.news