Οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κατά τήν τακτικήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς 19ης Νοεμβρίου 2018, ὁμοφώνως ἀπεφάσισαν τά ἑξῆς:

1ον: Νά ἐκφράσουν τήν πικρίαν, ὀδύνην καί ἀπογοήτευσιν τῶν ἰδίων, τῶν οἰκογενειῶν των ἀλλά καί τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς Ἐπαρχίας τῆς Πατρίδος μας διά τήν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως νά στερήσῃ τόν ἱερόν Κλῆρον ἀπό τήν μισθοδοσίαν ἐκ μέρους τοῦ Κράτους, προβλεπομένην ἀπό τήν κειμένην νομοθεσίαν καί εἰδικάς συμβάσεις εἰς ἐκπλήρωσιν ὑποχρεώσεως προερχομένης ἐκ τῆς καταλήψεως ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ μεγίστου μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί νά διακηρύξουν ὅτι ἡ πρόθεσις αὕτη εἶναι ἐκδήλωσις ἀστοργίας πρός τόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον καί δυσμενοῦς διαθέσεως ἔναντι τῆς σωτείρας καί τροφοῦ τοῦ Ἔθνους Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

2ον: Νά ὑποβάλλουν θερμοτάτας εὐγνώμονας υἱϊκάς εὐχαριστίας πρός τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί προσωπικῶς πρός τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην κ. κ. Παντελεήμονα διά τήν ἱστορικήν ἀπό-φασιν κατηγορηματικῆς ἀπορρίψεως τῆς προβλέψεως τῆς «Συμφωνίας» διά τήν ἐξαίρεσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ἀπό τήν μισθοδοσίαν τοῦ Κράτους.

3ον: Νά παρακαλέσουν εὐλαβῶς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας ὅπως ἀρνηθοῦν πᾶσαν περαιτέρω συζήτησιν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί ὅπως εἰς περίπτωσιν τῆς ἐπαπειλούμενης μονομεροῦς ἐφαρμογῆς ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τῆς σχετικῆς προθέσεως ἀντιδράσουν δυναμικῶς δι’ ὅλων τῶν εἰς τήν διάθεσίν της μέσων ἀκολουθοῦντες τήν παράδοσιν σθεναρᾶς ἀντι-μετωπίσεως τῶν αὐθαιρεσιῶν τῆς Κρατικῆς ἐξουσίας εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, καί

4ον: Νά παρακαλέσουν εὐλαβῶς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. κ. Παντελεήμονα ὅπως ὑποβάλῃ τό παρόν εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί οἱαδήποτε ἄλλην Ἀρχήν καί θεσμόν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κρίνει σκόπιμον.