Στην προμήθεια ενός αμεταχείριστου ημιφορτηγού και ενός οχήματος 4Χ4 τύπου pick-up με ανοιχτή καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσης και αποχιονισμού, για τις ανάγκες του τμήματος πολιτικής προστασίας, θα προβεί ο Δήμος Κομοτηνής.

 Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 94.400 € (χωρίς τον ΦΠΑ).

Η προμήθεια θα γίνει κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών θα καθοριστούν με τη σχετική προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο Κομοτηνής.