Μέχρι τις 8/4, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, θα παραμείνει αναρτημένο σε δημόδια διαβούλευση, το Σχέδιο Νόμου για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» και την αναμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως αναφέρουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ιωάννης Δραγασάκης και Στάθης Γιαννακίδης αντιστοίχως, το Σχέδιο αφορά τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σε αυτό το πλαίσιο καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Το σχέδιο νόμου είναι αναρτημένο στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10203