Γνωστοποιείται στο κοινό του Ν. Ροδόπης, ότι την Τετάρτη 2/11/2022 οι συναλλαγές στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής θα διακοπούν στις 11:30 π.μ. λόγω της διεξαγωγής της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Νομού.

Από την ως άνω ώρα και μέχρι το πέρας του ωραρίου, η Υπηρεσία θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν κατά την ίδια μέρα, παρατείνονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ.1101/19.03.2002(Β ́524) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.