Καθήκοντα επιστημονικού συνεργάτη στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) ΑΜ-Θ ανέλαβε από χθες Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο τέως Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης.

Συγκεκριμένα, προσελήφθη με την υπ’ αριθμ. 11/10-1-2020 απόφαση, ως επιστημονικός συνεργάτης του Προέδρου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ και Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, με διάρκεια θητείας ίση με αυτή του προέδρου και χωρίς δικαίωμα παράτασης ή μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου.

Καθήκοντα του Γιώργου Πετρίδη είναι η συμβουλευτική επιστημονική υποστήριξη του Προέδρου της ΠΕΔ και των οργάνων διοίκησης αυτής, σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.

Ως τόπος παροχής εργασίας καθορίζεται το γραφείο της έδρας της ΠΕΔ στην Κομοτηνή, ενώ επιπρόσθετα στη σύμβαση ορίζεται ότι δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν παρεμβάλλεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα της Υπηρεσίας, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.

Υπόκειται, δε, απ’ ευθείας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, παρέχει συμβουλές, και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς, για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων για τον οποίον έχει προσληφθεί.

Τυχόν εκτός έδρας μετακίνησή του, διενεργείται κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου της ΠΕΔ και καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης και η εκτός έδρας αποζημίωση που προβλέπονται για το τακτικό προσωπικό της ΠΕΔ.