ΟΡΙΣΤΙΚΟ: 4η Νομική στην Πάτρα, κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Πώς θα λειτουργήσουν τα τρία νέα τμήματα στην Κομοτηνή
koinwniki dioikisi

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Δευτέρας το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Στις 369 σελίδες του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής, με έδρα την Πάτρα, καθώς και η κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ, με τη δημιουργία τριών αυτόνομων τμημάτων στην Κομοτηνή.

Ειδικότερα, η νέα Σχολή Νομικής που θα ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προβλέπεται να υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο ακριβής χρόνος έναρξης της λειτουργίας της θα καθοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο αρχικός αριθμός μελών ΔΕΠ, που θα στελεχώσουν τη νέα Νομική Σχολή, θα είναι 8 σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Όσον αφορά στην κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, που αποτελεί ικανοποίηση σχετικού αιτήματος της Συγκλήτου του ΔΠΘ, το νομοσχέδιο προβλέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Από την κατάτμηση θα προκύψουν τα εξής τρία νέα Τμήματα:

α) Κοινωνικής Εργασίας,

β) Κοινωνικής Πολιτικής και

γ) Πολιτικής Επιστήμης.

Τα νέα Τμήματα θα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Σε καθένα από τα νέα Τμήματα θα συσταθεί Γραμματεία, η οποία θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και θα παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης θα κατανεμηθεί με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. στα τρία νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Τα εργαστήρια και οι λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του θα ενταχθούν επίσης με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου στα τρία νέα Τμήματα. Στα νέα Τμήματα θα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και θα ορίζεται προσωρινός πρόεδρος έως τις 31-10-2019, οπότε και αναδειχθεί πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα.

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία υπηρετούν μέχρι την 1-9-2019 στο κατατεμνόμενο Τμήμα, θα ενταχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση, ύστερα από αίτησή τους με την οποία θα δηλώνουν το Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν. Η ένταξη θα διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη, που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσον αφορά στους φοιτητές, εκείνοι της εισαγωγικής κατεύθυνσης πολιτικής επιστήμης θα ενταχθούν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής θα εντάσσονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ανάλογα με την κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου που έχουν επιλέξει. Αν δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου, η ένταξη των φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα θα γίνεται ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης προτίμησης που θα υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 και δε θα ανακαλείται, με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η ακριβής προθεσμία υποβολής της δήλωσης προτίμησης θα καθοριστεί με όμοια απόφαση, η οποία θα δημοσιευτεί τουλάχιστον εξήντα 60 ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος.

Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και θα λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης θα συνεχιστεί μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου θα οριστεί το Τμήμα ή τα Τμήματα που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Στο Τμήμα αυτό θα περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του.

Τέλος, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης θα κατανεμηθούν στα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης θα ενταχθούν με απόφαση της Συγκλήτου σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.

Διαβάστε αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου ΕΔΩ.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood