Ευχαριστήρια ανακοίνωση Γηροκομείου Κομοτηνής / Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων του Χριστιανικού Συλλόγου Ορθοδοξία:

“Ἡ διοίκηση, οἱ ἑργαζόµενοι, καί οἱ τρόφιµοι τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωµένων τοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδοξία (Γηροκοµείου) Κοµοτηνῆς, βαθύτατα συγκινηµένοι ἀπό τήν ἄµεση καί πρόθυµη ἀνταπόκριση τῶν ἀξιωµατούχων, τῶν φορέων, τῶν ἐπιχειρήσεων, καί ὅλης τῆς Κοινωνίας τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς, ἐκφράζουν πρός ὅλους θερµότατες εὐχαριστίες.

Εἰδικότερα εὐχαριστοῦν:

 1. Τήν κυρία Ευγενία Ρούσου γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τῆς µητέρας της Σοφίας.

2. Τόν Ὀδοντιατρικό Σύλλογο Ροδόπης γιά τήν προσφορά 250€ ἀντί στεφάνου στήν µνήµη Ἀποστόλου Βάθη.

3. Τό Β΄ Γυµνάσιο Κοµοτηνῆς γιά τήν προσφορά 30€ ἀντί στεφάνου στήν µνήµη Ἀνδρέα Παναγῆ.

4. Τόν κύριο ∆ηµήτριο Παπακώστα γιά τήν προσφορά 1.000€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη Μαριάνθης, Λευκῆς καί Μόσχου Σίµογλου καί Ἑλένης καί Χαρίση Παπακώστα.

5. Τήν κυρία Σταµατία Μπουρνούδη γιά τήν προσφορά 100€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.

6.Τόν κύριο Τσιµπαρίδη ∆ηµήτριο γιά τήν προσφορά 25€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.

7. Τήν κυρία Ἀγγελική Εὐθυµίου γιά τήν προσφορά 100€ στήν µνήµη τῆς µητέρας της Ἀνθούλας.

8. Τόν κύριο Πέτρο Κουκουρή γιά τήν προσφορά 100€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.

 1. Τήν κυρία Μαρία Ἀραµπατζή γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τῶν γονέων της ∆ηµητρίου καί Ἀγγελικῆς.
 1. Τόν κύριο Γεώργιο Γρηγοριάδη γιά τήν προσφορά 300€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.
 2. Τούς κ.κ. Εµµανουήλ καί Λαµπρινή Τσιφτσῆ γιά τήν προσφορά 200€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση
 3. Τόν κύριο Χρῆστο Τσακµακίδη γιά τήν προσφορά 100€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.
 4. Τήν κυρία Ἐρασµία Πλαστρά γιά τήν προσφορά 100€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.
 5. Τόν κύριο Νικόλαο Κουτσογιάννη γιά τήν προσφορά 150€ στήν µνήµη τοῦ πατέρα του Κωνσταντίνου.
 6. Τόν κύριο Στυλιανό Τσιµουρτακίδη γιά τήν προσφορά 200€ στήν µνήµη τῆς µητέρας του Ξανθούλας.
 7. Τήν κυρία Μαρία Ζωγραφάκη γιά τήν προσφορά 30€ ἀντί στεφάνου στήν µνήµη Ἰωάννη Κοσµίδη.
 8. Τούς κ.κ. Κουτίδη-Σταµουλόπουλο γιά τήν προσφορά 200€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.
 9. Τήν κυρία Α. Κοσµίδου γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί στεφάνου στήν µνήµη Ἰωάννη Κοσµίδη.
 10. Τόν κύριο Εὐστράτιο Οἰκονόµου γιά τήν προσφορά 50€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.
 11. Τόν κύριο Γεώργιο Πίτατζη γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τῶν γονέων του.
 12. Τήν κυρία Εὐαγγελία Πίτατζη γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τῶν γονέων της.
 13. Τήν κυρία ∆ήµητρα Τζωκίδου γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τῶν γονέων της.
 14. Τόν κύριο Εὐάγγελο Βαρζόπουλο γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τοῦ πατέρα του Θεόδωρου.
 15. Τόν Σύλλογο ∆ικαστικῶν Ὑπαλλήλων Ν. Ροδόπης γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί στεφάνου στήν µνήµη τοῦ συναδέλφου – συντηρητή τοῦ ∆ικαστικοῦ Μεγάρου ∆ηµητρίου Φραγκόπουλου.
 16. Τόν κύριο Ἀλέξη Λαδόπουλο γιά τήν προσφορά 50€ γιά οἰκονοµική ἐνίσχυση.
 17. Τούς ὑπαλλήλους Φοιτητικῶν Ἐστιῶν Κοµοτηνῆς γιά τήν προσφορά τροφίµων.
 18. Τούς κ.κ. Σίµο καί Ἠρώ Μηναϊδη γιά τήν προσφορά 40 λίτρων ἐλαιόλαδου.
 19. Τόν κύριο Ἀθανάσιο Βερβερίδη γιά τήν προσφορά 14 νοσοκοµειακῶν κρεβατιῶν στήν µνήµη τοῦ πατέρα του.
 20. Τήν κυρία Κατερίνα Πουγκακιώτου γιά τήν προσφορά τροφίµων.
 21. Τήν κυρία Αἰκατερίνη Ντίτσα γιά τήν προσφορά τροφίµων ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη Κωνσταντίνου καί Εὐαγγελίας καί Κωνσταντίνου Ντάλα.
 22. Τήν κυρία Ζωή Ἀγγελίδου γιά τήν προσφορά τροφίµων.
 23. Τήν κυρία Σταυρούλα Λούλου γιά τήν προσφορά τροφίµων ἀντί µνηµοσύνου στήν µνήµη τῆς µητέρας της Εὐγενίας.
 24. Τόν Πρωτοπρεσβύτερο Στέφανο Τσιόπα καί τήν Πρεσβυτέρα Ἀρχοντούλα Ἀνέστη-Τσιόπα γιά τήν προσφορά διακοσµητικῶν πινάκων καί χαλιῶν.

Ἐπίσης ἀπευθύνουµε θερµότατες εὐχαριστίες πρός τούς ἀνώνυµους δωρητές καθώς καί πρός ὅλους ὅσους µέ ὁποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στήν πραγµατοποίηση τῶν δωρεῶν.

Κοµοτηνή, 18-12-2020.

Μέ ἐξαιρετική τιµή, γιά τό ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Ὁ Πρόεδρος, Πρωτοπρεσβύτερος ∆ηµήτριος Βασιλειάδης“.