Από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται – μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής- ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω διάχυσης της σχετικής Ανακοίνωσης/Πρόσκλησης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων εκπαιδευτών και ο συνεπακόλουθος εμπλουτισμός των προσφερόμενων θέσεων, δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ», ΟΠΣ 5002212.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση/Πρόσκληση και τους όρους της:

  • Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://mis.inedivim.gr
  • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).
  • Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου, διάστασης Α4, έως και τις 03/07/2020, στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).

Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:

Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: www.inedivim.gr
Ιστοσελίδα Έργου: http://kentradiaviou.gr