Μετά από τα επαγγελματικά λύκεια, οι ψυχολόγοι μπαίνουν και στα δημοτικά σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στη διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων, καθώς και στον καθορισμό των ομάδων σχολικών μονάδων, στις οποίες θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους οι προσληφθέντες.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατίθενται 12 πιστώσεις και οι ψυχολόγοι που θα προσληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα καλύπτουν συνολικά 60 σχολικές μονάδες. Στον νομό Ροδόπης θα προσληφθεί ένας ψυχολόγος, που θα ασκεί τα καθήκοντά του στα εξής 5 δημοτικά σχολεία:

  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
  • 7ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
  • 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
  • Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Σημειώνεται ότι το έργο των ψυχολόγων θα υποστηρίζεται και θα εποπτεύεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., ο προϊστάμενος του οποίου θα οργανώνει συναντήσεις των ψυχολόγων για το σκοπό αυτό. Ο ψυχολόγος θα υποβάλλει έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας της αρμοδιότητάς του, όπου θα περιγράφονται οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται από τον διευθυντή του σχολείου στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. και θα φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

Ο ψυχολόγος θα συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς στο σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (εφημερίες, αναπληρώσεις κ.ά.).