Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του Οικονομικού Περιβάλλοντος του έτους 2019 στην περιοχή δράσης του και την αποτίμηση του έτους που παρήλθε, επιδιώκοντας να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων μελών του και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το τοπικό εμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία μεταξύ 146 ιδιοκτητών καταστημάτων, με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της πόλης της Κομοτηνής, μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 6 έως 20 Ιανουαρίου 2020.

Πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα-ομοιογένεια των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Κομοτηνής με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει στρωματοποίηση του στατιστικού πληθυσμού και εν τέλει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2019.

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν δύο ερωτηματολόγια ανάλογα με την γεωγραφική κατηγοριοποίηση με τρεις κοινές ερωτήσεις, ενώ μόνον στο ερωτηματολόγιο του Κέντρου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την εορταστική περίοδο και το μείγμα των πελατών τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην κατηγορία της επισκεψιμότητας εξετάζεται η κίνηση που υπήρξε σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο σε σχέση με μία αντίστοιχη προηγούμενη, με επιδίωξη ουσιαστικά να διερευνηθεί πόσοι καταναλωτές εισήλθαν εντός των καταστημάτων, ανεξάρτητα εάν πραγματοποίησαν αγορές.

Στη σύγκριση, λοιπόν, της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον Δεκέμβριο του 2019, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα, το 46,44%  κατέγραψαν χειρότερη κίνηση στα καταστήματά τους,  το 37,65% δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για το 15,91% η κίνηση υπήρξε καλύτερη [βλ. πιν.1].

Στις επιμέρους κατηγορίες δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση, με τις απαντήσεις να ακολουθούν το μοτίβο απαντήσεων του συνόλου.

Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 14.63%, χειρότερα για το 47.56% και χωρίς μεταβολή για το 37.80%.

Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 17.19%, χειρότερα για 45,31% και χωρίς μεταβολή για το 37,50%.

57bc081a er1

 Πίνακας 1

ΤΖΙΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο τζίρος των καταστημάτων τον Δεκέμβριο 2019 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους [βλ. πιν.2] κινήθηκε καλύτερα σε ποσοστό 37,67%, με μια  μέση αύξηση  17,07% [βλ. πιν.3], το 37,65% είδαν τον τζίρο του μήνα να μειώνεται με μία μέση μείωση της τάξεως του 20.35%, ενώ το 24.67% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είχε καμία μεταβολή στο ύψος του τζίρου μεταξύ των δύο μηνών.

f26e385a er2

Πίνακας 2

Τα στοιχεία για την Περιφέρεια καταδεικνύουν βελτίωση του τζίρου Δεκ.-Νοεμ. 2019 για το 26,56% των επιχειρήσεων με μέση αύξηση 15,79%, καμία μεταβολή για το 35,94% και επιδείνωση του τζίρου στο 37,50%, με μέση μείωση 20,37%.

Για το Κέντρο ο τζίρος παρουσιάζεται βελτιωμένος στο 48,78% των καταστημάτων, με μέση αύξηση 18,35%, καμία μεταβολή στο 13,41% του δείγματος και χειρότερα στο 37,80% με μέση μείωση 20,33%. [βλ. πιν.3]

3e8aa8a0 er3Πίνακας 3

ΤΖΙΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Παράλληλα με τις βασικές ερωτήσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα της κατηγορίας του Κέντρου, δηλαδή της παραδοσιακής αγοράς της Κομοτηνής (με την προσθήκη των καταστημάτων της εστίασης), κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τον τζίρο της εορταστικής περιόδου του 2019, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις πιθανές πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές, ώστε να αποτυπωθεί στατιστικά η εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό κέντρο και να προσδιοριστεί το οικονομικό αποτύπωμα της παρουσίας των τουριστών στην περιοχή.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2019 συγκριτικά με αυτές του 2018 διαφοροποιούνται στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 23.17% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 30,49% να μην παρατηρεί καμία μεταβολή και το 46,34% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο [βλ. πιν.4].

Τζίρος εορταστικής περιόδου συγκριτικά με αντίστοιχη περυσινή
Αύξηση       0-10% Αύξηση     10-20% Αύξηση     20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση   50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση       0-10% Μείωση     10-20% Μείωση     20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
19,51% 2,44% 0,00% 1,22% 0,00% 30,49% 20,73% 15,85% 8,54% 1,22% 0,00%
                     
23,17% 30,49% 46,34%
                     
23,17% 30,49% 46,34%

                                                                                                                                                                                               Πίνακας 4

                                                     

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 2019

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Κομοτηνής, καθώς το 35,56% των καταστημάτων κατέγραψαν μείωση του ετήσιου τζίρου, το 31.48%  παρουσίασαν αύξηση ετήσιου τζίρου και το  32,96% των επιχειρήσεων δεν σημείωσαν καμία μεταβολή [βλ. πιν.5].

Πίνακας 5
Γεωγραφική κατηγοριοποίηση Αύξηση       0-10% Αύξηση     10-20% Αύξηση     20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση   50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση       0-10% Μείωση     10-20% Μείωση     20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 21,88% 4,69% 1,56% 3,13% 0,00% 28,13% 7,81% 14,06% 10,94% 7,81% 0,00%
ΚΕΝΤΡΟ 25,61% 4,88% 1,22% 0,00% 0,00% 37,80% 17,07% 10,98% 1,22% 0,00% 1,22%
                       
Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α 23,74% 4,78% 1,39% 1,56% 0,00% 32,96% 12,44% 12,52% 6,08% 3,91% 0,61%
                       
ΕΤΗΣΙΟΣ τζίρος 2019 συγκριτικά με 2018 : 31,48% 32,96% 35,56%
ΕΤΗΣΙΟΣ τζίρος 2018 συγκριτικά με 2017 : 17,50% 31,07% 51,42%

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 31,25% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2019 σε σχέση με το 2018, το 28,13% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 40,62% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος .

Τα καταστήματα του Κέντρου φαίνεται πως πραγματοποίησαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνα της Περιφέρειας με το 31.71% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2019 σε σχέση με το 2018, το 37,80% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 30,49% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος .

ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2019

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρηματιών, τρεις  στις δέκα επιχειρήσεις της Κομοτηνής (34,15%) πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές εντός του 2019 με το μέσο ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στους ετήσιους τζίρους των πρώτων να ανέρχεται στο 3,03%, ενώ έξι στις δέκα επιχειρήσεις (65,85%) δεν έκανε καμία πώληση σε πελάτη με καταγωγή από άλλη χώρα [βλ. πιν.6].

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διερεύνηση ύπαρξης αλλοδαπών καταναλωτών

Κλαδική κατοιγοριοποίηση Κέντρου ΝΑΙ ΌΧΙ
    34,15% 65,85

Πίνακας 6

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                        Ποσοστιαία συνεισφορά αλλοδαπών σε ετήσιο τζίρο

ΕΤΟΣ Μέσο Ποσοστό Συνεισφοράς
2019 3,03%
2018 5,58%

                                                                                   Πίνακας 7

Από τα παραπάνω στοιχεία των ερωτηθέντων  [βλ. πιν.7] προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ποσοστιαία συνεισφορά αλλοδαπών στον ετήσιο τζίρο του 2019 των επιχειρήσεων μειώθηκε στο 3,03% σε σχέση με το 5,58% του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μείγμα των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το 2019, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.

94c82fc6 er8

Πίνακας 8

Την πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών της Κομοτηνής  καταλαμβάνουν οι Βούλγαροι επισκέπτες με ποσοστό που ανέρχεται στο 39,29%, ενώ σε ανάλογα υψηλά ποσοστά εμφανίζονται οι Τούρκοι επισκέπτες με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μείγμα των επισκεπτών – καταναλωτών να ανέρχεται στο 32,14%.

Ένας στους δέκα επισκέπτες είναι Ρουμάνος με 10,71% ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω εθνικότητας στο μείγμα, ενώ μετά βίας συναντά κανείς Ρώσους (3,57%) και Γάλλους επισκέπτες (1,79%).

Μείγμα τουριστών-καταναλωτών 2019

f5f53b33 er9

Άξια αναφοράς είναι τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον πίνακα 9, με τα ποσοστά  των Βούλγαρων και Τούρκων καταναλωτών να είναι σχεδόν ισόποσα και να καταλαμβάνουν συνολικά το 71,43% του μείγματος των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το έτος 2019.

Επισημαίνεται, τέλος, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι η έρευνα εντοπίζει και καταγράφει μόνον τους επισκέπτες εκείνους που προβαίνουν σε κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήματα τριάντα διαφορετικών κλάδων της Κομοτηνής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών-μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής που συμμετέχουν σε αυτή.

713ff9ce er10