Μαρωνείας Παντελεήμων: “Ο άνθρωπος δεν είναι προορισμένος να ζει εγκλωβισμένος στη ματαιότητα των πρόσκαιρων και φθαρτών”

"Κορυφαία ώρα της ανθρωπότητας η Γέννηση του Ιησού Χριστού".
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1

Στην καθιερωμένη εγκύκλιό του εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων προς τον Ιερό Κλήρο και τον Λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας & Κομοτηνής, ο Επίσκοπος, κ.κ. Παντελεήμων, αναφέρει:

“Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί· η γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνο τὸ κομβικό σημεῖο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ποὺ τὴ χώρισε σὲ δὺο περιόδους: Τὴν παλαιά, πρὸ Χριστοῦ, καὶ τὴν καινή, αὐτή ποὺ διάγουμε, τὴν μετά Χριστόν. Αὐτό τὸ γεγονός ἀποτελεῖ καὶ τὴν κορυφαία ὥρα τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός ἔγινε ἄνθρωπος, ἔλαβε πλήρη τὴν ἀνθρώπινη φύση, καὶ εἰσῆλθε στὴν ἀνθρώπινη πραγματικότητα.

Ὁ Ὤν, Αὐτός ποὺ πραγματικά ὑπάρχει πρὶν καὶ πέρα ἀπό τὸν χρόνο καὶ τὸ σύμπαν, γεννᾶται ὡς ἄνθρωπος. Γίνεται κάτι ποὺ δὲν ἦταν, λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, θέλοντας νὰ περιγράψει ὅσο ἐπιτρέπει ἡ ἀνθρώπινη διάνοια, αὐτό τὸ ὑπερφυές καὶ ὑπερκόσμιο γεγονός. Ἦλθε ὁ Θεός στὴ γῆ καὶ ἀνέβηκε ὁ ἄνθρωπος στὸν οὐρανό. Ἔγινε ἄνθρωπος χωρίς νὰ πάψει νὰ εἶναι Θεός. Ἔλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση προκειμένου νὰ συγκατοικήσει Αὐτός μαζί μας καὶ ἐμεῖς μὲ Αὐτόν.

Αὐτή τὴν ἀνεπανάληπτη ἀλήθεια ὁμολογοῦμε. Πιστεύουμε εἰς ἕναν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Υἱό τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, τὸν δι΄ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διά τὴν ἡμετέρα σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἀποστατήσει ἀπό τὸν Θεό. Στὴ διήγηση τοῦ γεγονότος τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων, διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἀδάμ, αἰσθανόμενος τὸν Θεό νὰ ἔρχεται πρὸς αὐτόν, κρύφτηκε! Ἀλλά καὶ ἄν ὁ ἄνθρωπος γύρισε τὴν πλάτη του στὸν Θεό, Ἐκεῖνος δὲν τὸν ἀρνήθηκε, δὲν τὸν ξέχασε. Δὲν σταμάτησε νὰ τὸν περιμένει καὶ νὰ τὸν ἀναζητᾶ. Ἔστειλε τὸν ἴδιο τὸν Μονογενῆ Του Υἱό νὰ προσλάβει τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ νὰ τὴν ἀποκαταστήσει στὴν ἀρχική της ἀθάνατη ὠραιότητα. Ὁ Θεός ἐνανθρώπησε ὥστε ἐμεῖς νὰ θεοποιηθοῦμε, ἐξηγεῖ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Αὐτό εἶναι τὸ αἰώνιο καὶ πάντοτε ἐπίκαιρο μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Αὐτό τὸ μήνυμα ὑπηρετεῖ καὶ εὐαγγελίζεται ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι προορισμένος νὰ ζεῖ ἐγκλωβισμένος στὴ ματαιότητα πρόσκαιρων καὶ φθαρτῶν πραγμάτων. Ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἔχει μόνο μία πραγματική καὶ ἀθάνατη πηγή χαρᾶς, τὴν ἕνωση μὲ τὸν Θεό μέσα ἀπό τὴν κοινωνία τῆς θείας Χάριτός Του.

Μαρωνείας Παντελεήμων: "Ο άνθρωπος δεν είναι προορισμένος να ζει εγκλωβισμένος στη ματαιότητα των πρόσκαιρων και φθαρτών"Ἡ πραγματικότητα γύρω μας φαίνεται σκοτεινή. Περάσαμε πρωτοφανεῖς φυσικές καταστροφές. Γνωρίσαμε μεγάλες οἰκονομικές δυσκολίες. Ὑποφέραμε ἀπό ἐπιδημικές ἀσθένειες. Θρηνήσαμε πολλά ἀθῶα θύματα σὲ περιστατικά ποὺ ὀφείλονται στὴν ἀδιαφορία τῆς ἀνθρώπινης σκληροκαρδίας, καὶ ἄν καὶ ἐμεῖς τώρα ἀπολαμβάνουμε μία εἰρήνη γιὰ τὴν ὁποία κοπιάζουμε καὶ τὴν πληρώνουμε πολύ ἀκριβά ἀπό τὸ ὑστέρημά μας, γύρω μας, σχεδόν στὴ γειτονιά μας, ὁ πόλεμος δείχνει πόσο ἀπάνθρωπος καὶ ἀδυσώπητος μπορεῖ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος ὅταν περιχαρακωθεῖ στὴν αὐταρέσκεια τῆς ἰδεολογίας του καὶ πάψει νὰ ἀντιλαμβά­νεται τὸν συνάνθρωπο ὡς ἀδελφό.

Ὁ Θεός κατέβηκε στὴ γῆ, ὁ Χριστός γεννήθηκε καὶ ἔζησε ἀνάμεσά μας, ἀλλά ὁ κόσμος Αὐτόν οὐκ ἔγνω. Δὲν τὸν ἀναγνώρισε. Πλανημένος ἀπό τὰ κοσμικά του πρότυπα καὶ τὰ ἰδεολογήματα τῆς διανόησής του, περίμενε ἕναν Μεσσία ὡς ἄρχοντα ἐπίγειο καὶ παντοδύναμο ποὺ θὰ τοῦ προσέφερε τὴν εὐτυχία μέσα ἀπό τὴν ὑλική εὐμάρεια. Ὁ κόσμος Αὐτόν οὐκ ἔγνω, καὶ οἱ ἴδιοι Αὐτόν οὐ παρέλαβον. Ὁ κόσμος δὲν ἀποδέχτηκε τὸν Χριστό. Γιὰ αὐτό καὶ ἡ χαρά καὶ ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη ποὺ ἔφερε ἡ Ἐνανθρώπησή Του, αὐτή ποὺ δοξολόγησαν οἱ Ἄγγελοι κατά τὴν Γέννησή Του, εἶναι μόνο ἕνα ἐσωτερικό γεγονός στὶς καρδιές τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ζοῦν κατά τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι μία παγκόσμια κατάσταση.

Ἀγαπητοί μου· η Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ φέτος ἑορτάζει τὸ γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Κυρίου καὶ εὐαγγελίζεται τὴν χαρά καὶ τῆς δικῆς μας σωτηρίας. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι καὶ ὁ λόγος καὶ ὁ σκοπός τῆς ὑπάρξεώς Της, νὰ κάνει δηλαδή τὸν ἄνθρωπο κοινωνό στὴ μακαριότητα τοῦ Θεοῦ. Αὐτός εἶναι καὶ ὁ λόγος καὶ ὁ σκοπός καὶ τῆς δικῆς μας ζωῆς. Νὰ ἀγωνιζόμαστε, στὸ μέτρο τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων μας, νὰ ὑπερβαίνουμε καθημερινά τὶς μικρότητές μας, καὶ νὰ βιώνουμε τὴν χαρά τοῦ Κυρίου μέσα ἀπό τὴν μετοχή μας στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας νὰ εἶναι γιὰ ὅλο τὸν κόσμο πηγή χαρᾶς καὶ εἰρήνης.

Εὐλογημένα καί χαρούμενα Χριστούγεννα!

Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Ἰησοῦ Χριστό,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood