Χρειάζεται να δοθούν διευκρινήσεις από το ΑΣΕΠ για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46 ΑΣΕΠ). 

  • του Προέδρου της ΕΛΜΕ Ροδόπης, Μιχάλη Βασιλειάδη.

Στις 24-12-2019 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46 ΑΣΕΠ) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.. Μεταξύ των άλλων καλούνται και εκπαιδευτικοί των κλάδων, ΠΕ03(Μαθηματικών), ΠΕ0401 (φυσικών) στους οποίους κλάδους εντάσσονται και οι απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών. Μέχρι εδώ και σύμφωνα με το κείμενο του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), όπως είναι στο αντίστοιχο ΦΕΚ φαίνεται ότι είναι καλά.
Από εδώ και πέρα μας δημιουργούνται κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει ο ΑΣΕΠ να απαντήσει ή αλλιώς να εκδώσει διευκρινήσεις για την οποιαδήποτε άρση αμφιβολιών και να προχωρήσει η διαδικασία στο πνεύμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Στην ως άνω προκήρυξη και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ σελ. 1123) τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα (πίνακας Α΄- εκπαιδευτικών ΓΕ), αποτυπώνονται στους ΠΕ03 και ΠΕ0401 πτυχία Μαθηματικών ή Φυσικών σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής (σύμφωνα κατά τον νόμο οι κατατάξεις σε ειδικότητες) αλλά και οι απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών. Επειδή όμως η σχολή αυτή (το ΕΜΠ) έχει με αντίστοιχο ΦΕΚ καταταχθεί στις Πολυτεχνικές σχολές μεταπτυχιακού τίτλου (integrated master) δεν αναφέρεται στον ως άνω πίνακα ως προσόν διορισμού το integrated master ή αλλιώς στον αντίστοιχο πίνακα δεν αναφέρονται αυτές οι ειδικότητες ως integrated master .
Με την εφαρμογή των διατάξεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 και συγκεκριμένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, (ΚΡΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ σελ. 1133 και 1136 με την σχετική επισήμανση για τους τίτλους αυτούς ως εξής: Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας προκήρυξης.), για την σύνταξη των σχετικών πινάκων κατάταξης προβλέπεται η μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου των πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών (integrated master) αλλά και άλλων σχολών 5ετους διάρκειας. Πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό μια ενδεχομένως (αν γίνει η μοριοδότηση) προκλητική και παράνομη πριμοδότηση των πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών κατά είκοσι (20) μόρια στην κατηγορία ΠΕ03 και ΠΕ0401 αφού το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού. Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η πλήρης ανατροπή της έως σήμερα παγιωμένης αναλογίας διοριστέων πτυχιούχων σχολών Μαθηματικών και Φυσικών, εις βάρος τoυς.
Βέβαια γενικά τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο η μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου των πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών (integrated master) είναι σύννομη και δεν παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4589/2019.
Σύμφωνα με την παρ. ββ του άρθρου 57 του Ν. 4589/19 η μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων αφορά αυτούς με ελαχίστη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. «…..ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες». Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να συμπεριλάβει στην παραπάνω διάταξη και τα (integrated master), θα το έπραττε και θα το έγραφε, δεδομένου ότι ο Ν. 4485/2017 που με το άρθρο 46 θεσμοθετεί το ενσωματωμένο σε βασικό τίτλο μεταπτυχιακό, είναι προγενέστερος του Ν. 4589/2019. Η χρονική διάρκεια των (integrated master) είναι απροσδιόριστη, έτσι δεν καλύπτεται η απαίτηση της παρ. ββ του άρθρου 57 του ν. 4589/19 για ελάχιστη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. Έξαλλου το πτυχίο είναι τυπικό προσόν κατάταξης ή διορισμού, επομένως σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 61 του Ν. 4589/19 δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί. «……..β) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν μοριοδοτείται.».
Άλλη βέβαια περίπτωση είναι αυτή των συναδέλφων ΠΕ78 οι οποίοι αδικούνται από την προκήρυξη αυτή αλλά η ΟΛΜΕ έχει εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα αυτό και για το οποίο σας παραπέμπω.
Εδώ λοιπόν για την αποφυγή πολλών ερωτημάτων ή λανθασμένων εντυπώσεων πρέπει ο ΑΣΕΠ να εκδώσει διεκρινιστική εγκύκλιο που να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το θέμα στις ειδικότητες ΠΕ03 και ΠΕ0401 σχετικά με τις προβλέψεις στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για μοριοδότηση με είκοσι (20) μόρια των (integrated master) στις ως άνω ειδικότητες και αφού αποτελεί προσόν διορισμού.