Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020, (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-2-2021 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών, θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής στις 24 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting) και θα μεταδοθεί “ζωντανά” στην επίσημη σελίδα του Δήμου στο YouTube https://www.youtube.com/channel/UCrS6DEG8FCqwPBceI4T6_bQ?fbclid=IwAR1FXhIpTi4etLvBuwsb34sDAs_dQuCzqh_FkIr_dI8DQNcDNjR0IYaitX8

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

 1. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Επικαιροποίηση της συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του (Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου).
 3. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021 για 2η φορά (υπ. αριθμ. 38/2021 ΑΟΕ).
 4. Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Έγκριση ή μη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής.
 6. Έγκριση ή μη απαλλαγής επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση παρατάσεώς τους κατά το χρονικό διάστημα αυτής.
 7. Έγκριση ή μη απαλλαγής επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
 8. Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του Γυμναστηρίου του Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής από τον Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό & Asperger Ν. Ροδόπης (ΔΑΔΑΑ) (αριθμ.1/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 9. Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της υπ. αριθμ. 228/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ορισμού τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων, για την εκτέλεση των συμβάσεων (παραλαβή υλικών και γενικών εργασιών) για το έτος 2021.
 10. Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή ή εκποίηση ή απόσυρση αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 11. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου, για την εκτέλεση των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 12. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.