Η καταγγελία της με αριθμό πρωτοκόλλου 372/04-01-2018 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της προμηθεύτριας επιχείρησης υγρών καυσίμων για τα έτη 2018 – 2019, και η κήρυξη αυτής σε έκπτωση με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, είναι το μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής, η οποία θα λάβει χώρα αύριο 27/2 και ώρα 2 το μεσημέρι.

Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον καθώς αφορά στην πρόκληση της μη εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, λόγω της έλλειψης υγρών καυσίμων με ευθύνη της εν λόγω εταιρείας.