Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράψαντος «Φιλόδημος ΙΙ», για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής, θα κληθεί να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στην προσεχή συνεδρίασή του.

Το πρόγραμμα «Φιλόδημος» προσφέρει χρηματοδότηση, με συνολικό προυπολογισμό 55.000.000 ευρώ για όλους τους δήμους της χώρας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

α) Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,

β) Επικαιροποίηση παλαιών μελετών

γ) Σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

δ) Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας

Για τις πρώτες τρεις περιπτώσεις, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται από το πρόγραμμα ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια Δημοτικά

(Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια)

1.000€
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 1.500€
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια 2.000€

 

Για την περίπτωση δ’, η χρηματοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Νηπιαγωγεία- Ολιγοθέσια Δημοτικά

(Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια)

1.500€
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και

6/θέσιο

2.000€
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο

και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια

3.000€

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται, η οικονομική διαφορά που προκύπτει μπορεί να καλύπτεται από ίδιους πόρους των Δήμων ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, έχοντας υπόψη τους όρους της πρόσκλησης και την αναγκαιότητα της εκπόνησης νέων μελετών ή της επικαιροποίησης παλαιών μελετών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και των τευχών δημοπράτησης, για τα σχολικά κτίρια και λαμβάνοντας υπόψη το έτος κατασκευής του κάθε κτιρίου, κατέγραψε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου και εισηγήθηκε την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» με συνολικό προϋπολογισμό 256.060,00 ευρώ, που κατανέμεται ως εξής:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
(με 24% ΦΠΑ)
1 1ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
2 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
3 4ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
4 5ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
5 6ο – 11ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
6 7ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
7 8ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
8 9ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
9 10ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
10 12ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
11 14ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
12 15ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
13 Νηπιαγωγείο Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 2/θεσιο 3.100,00 €
14 Νηπιαγωγείο ΚΟΣΜΙΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
15 Νηπιαγωγείο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
16 Νηπιαγωγείο ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
17 Νηπιαγωγείο ΓΡΑΤΙΝΗΣ 2/θεσιο 3.100,00 €
18 Νηπιαγωγείο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
19 Νηπιαγωγείο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
20 1ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 6/θεσιο 4.340,00 €
21 2ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 12/θεσιο 6.200,00 €
22 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 12/θεσιο 6.200,00 €
23 5ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 12/θεσιο 6.200,00 €
24 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 12/θεσιο 6.200,00 €
25 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 8/θεσιο 6.200,00 €
26 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 12/θεσιο 6.200,00 €
27 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 10/θεσιο 6.200,00 €
28 12ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 5/θεσιο 4.340,00 €
29 13ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 7/θεσιο 6.200,00 €
30 1ο Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 6/θεσιο 4.340,00 €
31 Δημοτικό Σχολείο ΡΟΔΙΤΗ 6/θεσιο 4.340,00 €
32 Δημοτικό Σχολείο ΚΟΣΜΙΟΥ 4/θεσιο 4.340,00 €
33 Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΕΙΡΟΥ 6/θεσιο 4.340,00 €
34 Δημοτικό Σχολείο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
35 Δημοτικό Σχολείο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 3/θεσιο 3.100,00 €
36 Δημοτικό Σχολείο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 3/θεσιο 3.100,00 €
37 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής 6.200,00 €
38 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής 6.200,00 €
39 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής 6.200,00 €
40 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής 6.200,00 €
41 Γυμνάσιο  Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 6.200,00 €
42 Γυμνάσιο  Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 6.200,00 €
43 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6.200,00 €
44 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6.200,00 €
45 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6.200,00 €
46 ΕΕΕΕΚ ΥΦΑΝΤΩΝ 6.200,00 €
47 Νηπιαγωγείο ΗΦΑΙΣΤΟΥ 2/θεσιο 3.100,00 €
48 Νηπιαγωγείο ΚΑΛΧΑ 2/θεσιο 3.100,00 €
49 1ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής 8/θεσιο 6.200,00 €
50 2ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής 6/θεσιο 4.340,00 €
51  3ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής 8/θεσιο 6.200,00 €
52  4ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής 2/θεσιο 3.100,00 €
53 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μάστανλη 8/θεσιο 4.340,00 €
54 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κάλχαντος 2/θεσιο 3.100,00 €
55 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κικιδίου 2/θεσιο 4.340,00 €
56 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Πόρπης 2/θεσιο 3.100,00 €
57 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηραδων 2/θεσιο 3.100,00 €
58 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Στυλαριου 2/θεσιο 3.100,00 €
59 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Φυλακα 2/θεσιο 3.100,00 €
256.060 ευρώ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση, καθώς και την κατάθεση αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», με καταληκτική προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2019.