Έλεγχοι σε 9 παιδικές χαρές που βρίσκονται στην Κομοτηνή, με σκοπό να εκδοθούν πιστοποιητικά ελέγχου για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας, θα διενεργηθούν το επόμενο διάστημα. Οι αναγνωρισμένοι φορείς που μπορούν να αναλάβουν το έργο της πιστοποίησης, έχουν κληθεί από τον Δήμο να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι αύριο Τρίτη, 16 Μαρτίου, ενώ ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας είναι 2.232 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι παιδικές χαρές που πρόκειται να πιστοποιηθούν βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:

  1. Πλατεία Χ.Ε.Ν. ,
  2. Πλατεία Εξηντάρη,
  3. Πλατεία Μαλγάρων (Χατζηαντωνίου),
  4. Πλατεία Κατσαντώνη,
  5. Πλατεία Καραϊσκάκη,
  6. Συμβολή Οδών Σοφιδών και Ζαλόγγου,
  7. Πλατεία Εμπορίου,
  8. Οδός Ευξείνου Πόντου-Τέρμα,
  9. Συμβολή Οδών Ευξείνου Πόντου Και Ευτέρπης.

Ο έλεγχος των παιδικών χαρών θα υλοποιηθεί κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης για τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους ΕΛΟΤ EN1176, για τις επιφάνειες πτώσεις ΕΛΟΤ EN1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς, δηλαδή από διαπιστευμένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορείς ελέγχου.