Θέλετε να μάθετε πόσοι και ποιοι σύλλογοι αναπτύσσουν κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής; Θέλετε να ενημερωθείτε για όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην Κομοτηνή και στους οικισμούς, σε δεδομένη χρονική περίοδο; Θέλετε να γνωρίσετε το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει ο τόπος μας;

Σε λίγο καιρό, όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο, με… ένα κλικ!

Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και των δράσεών τους. Στην πλατφόρμα αυτή θα καταγράφονται τα στοιχεία και οι δράσεις των συλλόγων και συγκεκριμένα οι κάτωθι πληροφορίες:

 • Επωνυμία
 • Δραστηριότητα
 • Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριότητας
 • Δράσεις
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Οικονομικά στοιχεία (Προϋπολογισμός, Απολογισμός έτους)

H ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι δυναμική και οι εκπρόσωποι των συλλόγων θα έχουν πρόσβαση σε αυτή και θα τους δίνεται η δυνατότητα εμπλουτισμού ή/και επικαιροποίησης των στοιχείων και των δράσεων κάθε συλλόγου. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα ανάρτησης πληροφοριών για τις προγραμματισμένες δράσεις τους, αλλά και απολογιστικά στοιχεία των δράσεων και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό αυτών.

Επιπλέον, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δημιουργηθεί ημερολόγιο εκδηλώσεων, όπου οι σύλλογοι θα έχουν δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριών για τις προγραμματισμένες δράσεις τους. Το ημερολόγιο εκδηλώσεων θα περιέχει τις παρακάτω ενδεικτικές πληροφορίες για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις/ημερίδες/εκθέσεις/δράσεις των συλλόγων:

 • Διάρκεια της εκδήλωσης/δράσης,
 • Τον τόπο διεξαγωγής,
 • Την θεματολογία,
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας,
 • Οδηγίες πρόσβασης.

Επιπλέον, στο ημερολόγιο εκδηλώσεων θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των δράσεων/εκδηλώσεων ανά:

 • Ημερομηνία
 • Θεματική Κατηγορία
 • Τόπο διεξαγωγής
 • Φορέα υλοποίησης

Για τη διευκόλυνση των συλλόγων σχετικά με την επιλογή των χώρων διεξαγωγής των δράσεών τους, θα γίνει μία καταγραφή των διαθέσιμων χώρων στον Δήμο Κομοτηνής, που θα παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ξεχωριστή επίσης ενότητα θα δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των συλλόγων. Θα είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ετήσια πρόσκληση του Δήμου Κομοτηνής για την επιχορήγηση των δράσεών τους.

Στο σημείο της ενότητας αυτής θα υπάρχει ειδική φόρμα υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στον Δήμο Κομοτηνής. Στην ειδική φόρμα θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα έγγραφα αλλά και θα καταχωρούνται τα στοιχεία επιλεξιμότητας για επιχορήγηση των συλλόγων. Βάσει της αίτησης που θα υποβάλλεται από κάθε σύλλογο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται η επιλογή των φορέων που θα επιχορηγηθούν από τον Δήμο Κομοτηνής, καθώς η πλατφόρμα θα έχει την δυνατότητα παραμετροποίησης των στοιχείων και επιλογής των συλλόγων μέσω της σύγκρισης των καταχωρημένων δεδομένων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα από τον Δήμο Κομοτηνής ορισμένα κριτήρια. Για την ορθότερη συμπλήρωση της αίτησης επιχορήγησης και την διευκόλυνση των συλλόγων, θα δημιουργηθεί και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα σχετικό εγχειρίδιο.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας που θα είναι πάντα διαθέσιμο στους χρήστες, αλλά και δράσεις εκπαίδευσης των χρηστών. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, που θα απευθύνονται  σε 100 χρήστες κάθε φορά, με το ίδιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές ενότητες:

 • Αναλυτική παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Εγγραφή χρηστών
 • Εξοικείωση των χρηστών με τις ενότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Παρουσίαση των εγχειριδίων χρήσης

Τέλος, καθώς σκοπός της συγκεκριμένης πλατφόρμας δεν είναι μόνο η καταγραφή των δράσεων των συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και η ανάδειξη, ενίσχυση και προώθησή τους εκτός από τους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες του Δήμου, θα υπάρχει ειδική ενότητα στην πλατφόρμα όπου θα παρουσιάζεται το πολιτιστικό απόθεμα του Νομού Ροδόπης.

Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του Δήμου Κομοτηνής, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού (ΔΚΕΠΠΑΚ) και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Ο Δήμος και η ΔΚΕΠΠΑΚ θα αναλάβουν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη, ενώ η «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» θα εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, από τη συλλογή των στοιχείων των συλλόγων μέχρι και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τριών φορέων θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, αφού λάβει την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.