Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Νομού Ροδόπης “Περπατώ”, με βάσει την υπ’ αριθμ. 4981/24­-12-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΚΕΔΗΦ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035317 στο Επιχειρησιακό́ Πρόγραμμα «Ανατολική́ Μακεδονία Θράκη 2014-2020», και της  υπ’ αριθμ. 01/01/2019 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ ατόμων πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου και ειδικότερα για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης–Ημερήσιας Φροντίδας το οποίο θα λειτουργήσει ο Σύλλογος.

Δείτε εδώ τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα και λοιπές πληροφορίες.

Κομοτηνή: Οκτώ άτομα θα προσλάβει ο σύλλογος "Περπατώ"