Ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισής τους ορίστηκε η 10η Ιουλίου.

Το έργο θα περιλαμβάνει την εκτέλεση παρεμβατικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε δρόμους και πεζόδρομους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθούν τσιμεντοϊστοί οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και σαθρωμένοι με νέους ιστούς και φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας (led). Επιπροσθέτως θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων στα σημεία των τομών.

Αναλυτικά, θα γίνουν οι ακόλουθες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

 • Θα αποξηλωθούν 48 τσιμεντοϊστοί στην οδό Υψηλάντου και θα τοποθετηθούν 48 εννιάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά σώματα led 130 W-150 W. Στους ιστούς θα τοποθετηθούν διπλοί βραχίονες φωτισμού.
 • Στην οδό Συμεωνίδη θα αποξηλωθούν 13 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 13 εννιάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με μονό βραχίονα με φωτιστικά σώματα led 130 W-150 W.
 • Στην οδό Θεοδωρίδη θα αποξηλωθούν 20 δεκάμετροι τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 20 εννιάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με μονούς βραχίονες. Σε δύο ιστούς θα τοποθετηθούν διπλοί βραχίονες με φωτιστικά σώματα led 130 W-150 W. Θα τοποθετηθούν 22 φωτιστικά σώματα led 130 W-150 W.
 • Στην οδό Αίνου θα αποξηλωθούν 7 τσιμεντοϊστοί και 2 τσιμεντοϊστοί οι οποίοι διέρχονται εντός εξωστών και θα τοποθετηθούν 10 εξάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με 10 φωτιστικά σώματα led 80-100 W.
 • Στην οδό Μαμέλη θα αποξηλωθούν 7 δεκάμετροι τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 9 εξάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με μονούς βραχίονες και φωτιστικά led 80-100 W.
 • Στην οδό Θάσου θα γίνει αποξήλωση 2 τσιμεντοϊστών και θα τοποθετηθούν 5 εξάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με μονούς βραχίονες και φωτιστικά led 80-100 W.
 • Στην οδό Ναρσή θα τοποθετηθούν 5 εξάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με μονούς βραχίονες και φωτιστικά led 80-100 W.
 • Στην οδό Χιλής θα τοποθετηθούν 5 χαλύβδινοι γαλβανισμένοι τετράμετροι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Κοσμά Αιτωλού θα αποξηλωθούν 4 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 4 εννιάμετροι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά σώματα led 130-150 W και μονό βραχίονα.
 • Στην οδό Ψαθά θα αποξηλωθούν 3 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 3 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Οδησσού θα αποξηλωθούν 3 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 3 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Κριμαίας θα αποξηλωθούν 3 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 3 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Καυκάσου θα αποξηλωθούν 12 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 12 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Σινώπης θα αποξηλωθούν 4 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 4 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Παναγίας Σουμελά θα αποξηλωθούν 5 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 5 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Χαλκηδόνος θα αποξηλωθούν 3 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 3 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Νικομηδείας θα αποξηλωθούν 5 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 5 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην Πλατεία Χαλκηδόνος θα αποξηλωθούν 4 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 4 τετράμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην Πλατεία Εμπορίου θα αποξηλωθούν 11 τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 7 γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led αντεστραμμένου κώνου ισχύος έως 45 W.
 • Στην οδό Φιλικής Εταιρείας, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και στην οδό Παλαιολόγου θα αντικατασταθούν 24 δεκάμετροι τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 24 εξάμετροι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι ιστοί με φωτιστικά led ισχύος 80 W-100 W.
 • Στον οικισμό της Καρυδιάς θα αποξηλωθούν 23 φωτιστικά ατμών υδραργύρου και θα τοποθετηθούν 23 φωτιστικά led 80-100 W.
 • Στον οικισμό της Νέας Καλλίστης θα αντικατασταθούν 10 ιστοί με φωτιστικά ατμών υδραργύρου με 10 εννιάμετρους ιστούς με φωτιστικά led 130-150 W.
 • Στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής θα αντικατασταθούν 10 φωτιστικά led 45 W αντεστραμμένου κώνου λόγω παλαιότητας.
 • Θα αποξηλωθούν 2 ιστοί που διέρχονται εντός εξωστών, ένας στην οδό Παρασίου και ένας στην οδό Γ. Κονδύλη.
 • Θα αντικατασταθούν θραυσθέντες ιστοί οδοφωτισμού λόγω ατυχημάτων σε περιοχές ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής με χαλύβδινους γαλβανισμένους ιστούς και φωτιστικά led.