• Στέφανος Μακρυγιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, “Οι Τρεις Ιεράρχες”: “Ομόφωνο αποτέλεσμα δύο ιστορικών συναντήσεων, προϊόν πολύωρων συζητήσεων δια ζώσης, τηλεφωνικά και διαδικτυακά, μήνυμα ενότητας και σημείο τομής για τις διεκδικήσεις και τον αγώνα για τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία”.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – DERNEKLERİN ORTAK AÇIKLAMASI

 • Οι δύο Σύλλογοι μας (Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες» και Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου) πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επίσημη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
  Η ιστορική αυτή συνάντηση επιβεβαιώνει την κοινή θέληση των δύο Συλλόγων για συνεργασία, παραγωγικό διάλογο και κοινούς αγώνες στην κατεύθυνση υπεράσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών της μειονότητας αλλά και των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα και προέκυψαν μια σειρά από συμπεράσματα που αφενός απηχούν τις θέσεις και των δύο συλλόγων αφετέρου ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω λεπτομερέστερες επεξεργασίες και αναλυτικές προτάσεις. Συγκεκριμένα:
  Α) Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε πως η παρεχόμενη εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα ευαισθησία που αντιστοιχεί στη σημασία της και διεκδικούμε ένα σύγχρονο μειονοτικό δημοτικό σχολείο που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα συνεχή συνεργασία για τη διαμόρφωση σχετικής αναλυτικής πρότασης που σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει:
  ~ Νέα νομοθεσία πλαισίου λειτουργίας μειονοτικών σχολείων πάντα στην κατεύθυνση σεβασμού του πολιτισμού και των δικαιωμάτων της μειονότητας όπως αυτά καθορίζονται και προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο. Οι επιμέρους ρυθμίσεις ζητημάτων λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου οφείλουν επιπλέον να καλύπτουν τις μορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών μαθητών και να μην παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
  ~ Νέο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των δύο προγραμμάτων που πρέπει να περιλαμβάνει και επιπλέον σύγχρονα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. πληροφορική). Ειδικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει άμεσα νομική ρύθμιση για το πρόγραμμα της Παρασκευής που να σέβεται τα θρησκευτικά καθήκοντα των μουσουλμάνων μαθητών και εκπαιδευτικών, το υπάρχον εθιμικό δίκαιο και να κατοχυρώνει τόσο την ασφάλεια των μαθητών όσο και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών πρωινού και ολοήμερου προγράμματος.
  ~ Νέα βιβλία και για τα δύο προγράμματα με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών που να υπηρετούν το ανωτέρω συνεργατικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα.
  ~ Πανεπιστημιακού επιπέδου επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς και των δύο προγραμμάτων.
  ~ Θεσμοθέτηση προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης με μόνιμο τρόπο που να αντιστοιχεί σε δύο ώρες κατ’ ελάχιστο την εβδομάδα για κάθε πρόγραμμα (ελληνόγλωσσο – τουρκόγλωσσο) σε κάθε τμήμα.
  ~ Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε κάθε πολυθέσιο Μ/κο σχολείο και στελέχωσής τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και για τα δύο προγράμματα. Αντίστοιχα και για τα δύο προγράμματα πρέπει να γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις για παράλληλη στήριξη. Το ΚΕΣΥ και τα Ειδικά Σχολεία να στελεχωθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να μπορούν να υποδεχτούν και να στηρίξουν και μαθητές – τριες των μειονοτικών δημοτικών σχολείων.
  ~ Ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών στα μειονοτικά σχολεία και για τα δύο προγράμματα.
  ~ Επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται η επιλογή Διευθυντών των δημόσιων δημοτικών σχολείων και από τα ίδια όργανα με διατήρηση της επιλογής Διευθυντή/ντριας από το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και Υποδιευθυντή/ντριας από το ελληνόγλωσσο. Διασφάλιση ενιαίας μείωσης του διδακτικού ωραρίου Διευθυντών/Υποδιευθυντών στο επίπεδο των Διευθυντών των δημοσίων σχολείων.
  Β) Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε επιπλέον πως
  ~ Η αρχική αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών πρέπει να διαμορφωθεί στο 2/22 στα διθέσια σχολεία και να διατηρεί αντίστοιχη πρόοδο σε αναλογία μαθητών /τμημάτων/εκπαιδευτικών σε σχολεία με περισσότερα τμήματα. Επιπλέον χρειάζεται ενίσχυση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε κανένα τμήμα να μην έχει περισσότερους από 15 μαθητές-τριες.
  ~ Κατά τις αναστολές λειτουργίας των Μειονοτικών Σχολείων να εφαρμοστεί η ίδια διάταξη που ισχύει και τη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψιν πιο διεξοδικά τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες αλλά και τη γνώμη γονέων, σχολικής εφορείας και εκπαιδευτικών θεωρούμε πως υπάρχουν περιπτώσεις μειονοτικών δημοτικών σχολείων που μπορούν να λειτουργήσουν και κάτω από το άτυπο όριο των 8 μαθητών (γεγονός που δεν απαγορεύεται άλλωστε από τη νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων. Επίσης, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, η ίδρυση και λειτουργία καινούργιου μειονοτικού σχολείου να γίνεται απρόσκοπτα.
  ~ Οι ώρες σίτισης στα ολοήμερα μειονοτικά σχολεία πρέπει να προσμετρώνται παντού ως διδακτικές όπως και στα δημόσια σχολεία .
  ~ Πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι διατάξεις του νόμου 4310/2014 που απαγορεύουν σε μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς να εργαστούν στα μειονοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 64. παρ.1 του νόμου 4310/2014 που απαγορεύει σε μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (δασκάλους-ες ελληνόγλωσσου προγράμματος) και ΠΕ71 (δασκάλους – δασκάλες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) μέλη της μειονότητας της Θράκης να εργάζονται στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής, αντίκειται στο Σύνταγμα καθώς εφαρμόζει αρνητική διάκριση στην εργασία βάσει θρησκεύματος θυμίζοντας άλλες εποχές διοικητικών διακρίσεων σε βάρος της μειονότητας. Υπενθυμίζουμε πως μουσουλμάνοι/ες εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ΠΕ71 εργάζονταν κανονικά το διάστημα 2001-2014 στα μειονοτικά σχολεία.
  ~ Πρέπει άμεσα να επανιδρυθούν οι οργανικές θέσεις που κακώς καταργήθηκαν στο 2ο και 4ο Μ/κο ΔΣ Κομοτηνής.
  Οι δύο Σύλλογοι καταγράφουμε στο κείμενο αυτό σημεία συμφωνίας που προέκυψαν στις μεταξύ μας συναντήσεις. Πέραν αυτών ο κάθε Σύλλογος προφανώς μπορεί και έχει αποτυπωμένα αναλυτικότερα επιμέρους αιτήματα. Το σημαντικό είναι πως επιτέλους ξεκίνησε η απαραίτητη συζήτηση.
  Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε πως για όλα τα ανωτέρω ζητήματα αναγκαία και ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή στη συζήτηση όλης της μειονότητας και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  Οι δύο Σύλλογοι πέραν των ζητημάτων που αφορούν τη μειονοτική εκπαίδευση δηλώνουμε πως συνεργαζόμαστε για την υπεράσπιση και διεύρυνση όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων ενάντια στην εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών πολιτικών από όποια κυβέρνηση και εάν προέρχονται.
  f5c81760 sillogoi daskalon 2
 • Derneklerimiz (Rodop-Meriç İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği ve Rodop İli İlköğretim Öğretmenleri Derneği “Tris İerarhes” Yönetim Kurulları ilk defa bir resmi görüşme gerçekleştirmişlerdir.
  Bu tarihi görüşme, iki derneğin Azınlık çocuklarının eğitim haklarının ve dahi eğitimcilerin özlük ve diğer haklarının korunması yönünde işbirliği, verimli istişare ve ortak mücadele arzularını belgelemektedir.
  Görüşmede birçok konu ele alındı ve bir dizi netice elde edildi; ki bunlar, bir yandan her iki derneğin görüşlerini yansıtmakta, diğer yandan daha detaylı mütalaanın ve daha somut önerilerin yolunu açmaktadır. Özellikle:
  A) Derneklerimiz, Azınlık okullarındaki eğitimin önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyor; çocukların ve toplumun eğitim ihtiyacını karşılayabilecek daha modern azınlık ilkokulları talep ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, sürekli işbirliği içerisinde teferruatlarıyla ele alıp biçimlendireceğimiz önerilerimiz ana hatlarıyla şunlardır:
  Uluslararası hukukla belirlenmiş ve koruma altına alınmış azınlık haklarına ve kültürüne saygı doğrultusunda, azınlık okulullarının faaliyetlerine yönelik yeni yasal çerçevenin hazırlanması. Azınlık İlköğretim Okulu’nun işleyişine yönelik tüm özel düzenlemeler, azınlık öğrencilerinin eğitim ihtiyacını karşılamalı ve öğretmenlerin çalışma haklarını ihlal etmemelidir.
  Her iki dildeki müfredatlar arasındaki işbirliğini öngören ve (bilişim teknolojileri gibi) çağdaş öğretim konularını içeren yeni müfredat programının hazırlanması. Özellikle, Cuma günü ders saatleri çizelgesi için ivedilikle İslam dinine mensup öğrenciler ve öğretmenlerin dini inançlarına saygılı, mevcut teamül hukuku temelinde ve gerek öğrencilerin güvenliğini, gerekse sabah ve tam gün programındaki tüm eğitimcilerin çalışma haklarını teminat altına alan yeni hukuki düzenleme yapılmalıdır.
  Her iki dildeki müfredat için, tüm ilgili tarafların işbirliğiyle, sözü edilen işbirliği ruhuna hizmet eden yeni kitapların hazırlanması.
  Her iki programda görevli tüm öğretmenlere üniversite düzeyinde seminerlerin düzenlenmesi.
  Tüm sınıflara her iki dilde (Türkçe ve Yunanca müfredatı için) haftada en az iki saate denk gelen kalıcı ders destek programının uygulanması.
  Çok sınıflı azınlık okulllarının hepsinde kaynaştırma sınıflarının açılması ve her iki program için de Özel Eğitim kadrolarının oluşturulması. Aynı şekilde paralel destek (özel) eğitimi için her iki programa gerekli atamaların yapılması şarttır. Eğitim ve Danışmanlık Destek Merkezleri (KEΣΥ) ve Özel Eğitim okulları, azınlık okullarındaki çocukları da kucaklayan ve destekleyen kurumlar haline getirilip, gerekli elemanlarla donatılmalıdır.
  Azınlık okullarında her iki müfredat için kütüphanelerin oluşturulması.
  Okul müdürlerinin Türkçe müfredatı öğretmenlerinden, müdür yardımcılarının Yunanca müfredatı öğretmenlerinden olmaları ilkesi korunarak; azınlık okullarındaki müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri devlet okullarındaki müdürlerin seçimleriyle aynı ilkeler temelinde aynı organlar tarafından yapılmalıdır. Müdür/müdür yardımcıları ders saatleri devlet okulu müdürleri düzeyine çekilmesi temin edilmelidir.
  B) İki dernek ayrıca şunların yapılmasına hemfikirdir:
  Çift sınıflı okullarda öğretmen/öğrenci oranı 2/22 olarak ayarlanmalı, sınıf artışlarında da aynı orana sadık kalınmalıdır. Ayrıca mevcut okulların fiziki altyapı koşullarının iyileştirilerek yeni sınıfların ilave edilmesinden sonra sınıflardaki öğrenci sayısının on beş (15) rakamını geçmemesi sağlanmalıdır.
  Azınlık okullarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hususunda, azınlık okulunun faaliyeti (açılması) hakkındaki mevcut yasalar çerçevesinde, özel ve yerel koşullar hassasiyetle dikkate alınarak, encümen heyetleri, veliler ve eğitimcilerin de görüşleri alınmalıdır. Kanun hükümlerine dayanmayan uygulamayla kapatılan sekiz (8) öğrenci sınırının altına düşmüş bazı okulların özel koşullardan dolayı çalışabileceğine inanıyoruz. Aynısı tam gün bölümlerinin çalıştırılması imkanı noktasında da geçerli olmalıdır. Ayrıca ihtiyaç olan yerlere yeni azınlık okullarının kurulmasına engelsiz izin verilmelidir.
  Tam gün çalışan Azınlık okullarında beslenme saatleri, her yerde devlet okullarında olduğu gibi ders saati olarak sayılmalıdır.
  Azınlık mensubu yunanca öğretmenlerinin (müslüman oldukları gerekçesiyle) azınlık okullarında çalışmalarını yasaklayan 4310/2014 sayılı Kanun hükümleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Özellikle PE70 (Yunanca öğretmenleri) ve PE71 (Özel Eğitim ve Öğretim öğretmenleri) branşlarına dahil Azınlık mensuplarının Azınlık okulları yunanca programında çalışmalarını yasaklayan 4310/2014 yasasının 64. Maddesinin birinci paragrafı kaldırılmalıdır. Bu fıkranın hükmü anayasaya aykırıdır; çünkü Azınlığa karşı dine dayalı negatif ayrımcılık uygulayarak, idari ayrımcılıkların uygulandığı geçmiş dönemleri anımsatmaktadır. Hatırlatmak gerekir ki PE70 ve PE71 branşlarına sahip bu öğretmenler 2001-2014 yılları arasında azınlık okullarında yunanca öğretmeni olarak görev yapmışlardır.
  Haksız yere kaldırılan kadro yerleri [Gümülcine (Komotini) 2. Azınlık Okulu ve Gümülcine (Komotini) 4. Azınlık Okulu] ivedilikle yeniden oluşturulmalıdır.
  İki dernek bu metinde, birlikte gerçekleştirdikleri görüşmelerin neticesinde uzlaştıkları noktaları saptamışlar ve kaleme almışlardır. Bunların haricinde her iki derneğin konular hakkında daha etraflı düşüncelerinin olması mümkün ve tabiidir. Önemli olan, tartışma ve diyaloğun nihayet başlamış olmasıdır.
  Derneklerimiz, yukarıda sözü edilen konuların istişare edilmesinde tüm azınlığın ve tüm eğitim camiasının katılımının gerekli ve makbul olduğuna inanmaktadır.
  İki dernek olarak, azınlık eğitimiyle ilgili meselelerin ötesinde, çalışma, sosyal ve özlük haklarımızın genişletilmesi hususlarında işbirliği yapacağımızı; hangi iktidardan gelirse gelsin, eğitim ve halk karşıtı her türlü siyasal uygulamanın karşısında olduğumuzu bildiririz.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
İKİ DERNEĞİN YÖNETİM KURULLARI